Analiza AberdeenGroup

Dlaczego wytwórcy wybrali outsourcing?

Potrzeba zmniejszania kosztów operacyjnych, poprawy zwrotu z inwestycji (ROI), a także szybszego wchodzenia na rynki i wycofywania się z nich sprawiła, że zlecanie kontrahentom zewnętrznym wykonania usług wytwórczych stało się podstawowym narzędziem strategicznym w branżach elektronicznej, motoryzacyjnej i dóbr trwałego użytku.

Sprawozdanie na temat analizy porównawczej strategii outsourcingu w branży wytwórczej, przygotowane przez AberdeenGroup, wykazało, że firma musi najpierw zdobyć pewne doświadczenie  w outsourcingu, by mieć w tej dziedzinie dobre wyniki. Na przykład firma posiadająca ponaddwuletnie doświadczenie w dziedzinie outsourcingu ma siedmiokrotnie większą szansę osiągnięcia najlepszych w swojej klasie rezultatów współpracy z zewnętrznymi podwykonawcami.

Odpowiedź na pytanie, dlaczego firmy zlecają wykonanie usług kontrahentom zewnętrznym, jest prosta. Czynnikiem napędzającym outsourcing w produkcji pozostają naciski natury finansowej (patrz wykres). Z jednej strony Wall Street wywiera presję na producentów, żądając lepszych wyników finansowych, z drugiej – klienci i konkurencja wymuszają spadek cen produktów.

AMR Research twierdzi, że systemy zarządzania treścią powinno się stosować jako część nadrzędnej strategii zarządzania wiedzą

Może się jednak wydać dziwne, że zarówno najlepsi w swojej klasie, jak i pozostający nieco w tyle konkurenci są w równym stopniu skoncentrowani na obniżaniu kosztów. Aberdeen wykazała, że firmy osiągające najlepsze wyniki przyjmują bardziej strategiczny punkt widzenia odnośnie do potrzeb współpracy w ramach łańcucha dostaw.

Okazało się również, że sama integracja planowania materiałowego i realizacji zleceń nie spowoduje nadrzędnego efektu strategicznego. Jednak 15% respondentów zintegrowało sprzedaż, projektowanie wyrobu oraz łańcuch dostaw, traktując to jako krok do osiągnięcia prawdziwie strategicznego powiązania, co zaowocowało mniejszą liczbą zakupów i większym naciskiem na innowacyjność produktu.