Użytkownicy coraz bardziej zainteresowani „zielonymi technologiami”

  Większość z przeszło 10 tys. osób przebadanych w 21 krajach czuje wyrzuty sumienia z powodu emisji gazów cieplarnianych, które powstają podczas użytkowania sprzętów biurowych. Taka konkluzja nasuwa się z raportu Ipsos, który sporządzony został na zlecenie firmy Lexmark International – dostawcy usług druku.

  Badania wskazują, że większość z respondentów nie jest w stanie poprawnie zidentyfikować głównych źródeł negatywnego wpływu drukowania na środowisko. Analizy udowodniły ponadto, że kobiety w porównaniu do mężczyzn są bardziej zainteresowane i wykazują większy poziom zaangażowania kwestiami ekologii.

  Pięć najważniejszych wniosków, które płyną z badania:

  •    91% ankietowanych woli naprawić urządzenie drukujące w ramach gwarancji niż pozbyć się go,

  •    85% badanych wybrałoby najbardziej ekologiczne rozwiązania druku, gdyby opierały się one na jednym kliknięciu lub jednym przycisku,

  •    84% klientów skłania się ku urządzeniom drukującym, których producenci wykazują troskę o środowisko i zaangażowanie w recykling,

  •    75% ankietowanych odczuwa dyskomfort psychiczny w momencie drukowania niepotrzebnych stron,

  •    64% opiniodawców BŁĘDNIE wskazuje utylizację kartridży jako największe źródło zanieczyszczenia środowiska w procesach druku.

  Niniejsze badanie jasno pokazuje, że ludzie na całym świecie potrzebują edukacji oraz wskazówek w zakresie odpowiedzialnego drukowania. Firma Lexmark czuje się zobowiązania do dostarczania im tego typu informacji – powiedziała Magdalena Prendota, Marketing Manager Lexmark Polska. – Nasza firma już wiele lat temu zrozumiała jaka odpowiedzialność na niej ciąży. Dlatego dążymy do zminimalizowania wpływu naszych produktów na środowisko, przy jednoczesnej poprawie ich jakości. Staramy się dokonywać tego na każdym etapie cyklu życia urządzeń jak i na każdym polu naszej działalności.

  Ludzie oczekują wspólnej odpowiedzialności

  Podczas gdy trzy czwarte respondentów czuje wyrzuty sumienia związane ze swoimi nawykami przy drukowaniu, duża część z nich uważa, że producenci mogą zrobić więcej w dziedzinie edukowania klientów. Jedynie 39% badanych uważa działania producentów w zakresie recyklingu za odpowiedzialne i wystarczające.

  Wyniki sugerują również, że deklarowanie przez producentów proekologicznych praktyk, wpływa na decyzje klientów o zakupie. Aż 84% badanych utrzymuje, że chętniej wybrałoby produkty firm, które kojarzą im się z przetwarzaniem zużytych materiałów eksploatacyjnych i urządzeń.

  Europejczycy zaangażowani, lecz mniej zaniepokojeni niż Amerykanie

  Większość Europejczyków (69%) jest świadomych wpływu, jaki wywierają procesy drukowania na środowisko. Mimo wszystko jest to ilość mniejsza niż w przypadku USA, gdzie odsetek takowych wskazań był większy (78%). Europejczycy, w porównaniu do mieszkańców pozostałych regionów świata, przejawiają mniejsze zaufanie odnośnie zapewnień producentów, które dotyczą procesów recyklingu – 37% mieszkańców Europy. Dla porównania w USA takie zaufanie przejawia blisko połowa ankietowanych (46%), światowa średnia w tym aspekcie wyniosła 39%.

  Kobiety przejawiają większe zaangażowanie w kwestie środowiskowe

  W 21 przebadanych krajach, kobiety przejawiają większe niż mężczyźni zaniepokojenie związane z wpływem ich działalności na środowisko. Dodatkowo kobiety sprawniej identyfikowały główne źródła zanieczyszczenia przyrody w procesach drukowania. Kobiety także przejawiały większą skłonność do wybierania urządzeń, które produkowane są przez firmy zaangażowane w przetwarzanie odpadów.

  71 procent kobiet stwierdziło, że czuje wyrzuty sumienia gdy wyrzucają zepsute sprzęty zamiast je naprawiać. Dla porównania odsetek ten wśród mężczyzn wyniósł 63%. Kobiety odczuwają również większe poczucie winy, związane z drukowaniem niepotrzebnych stron – 79% respondentek w porównaniu z 71% respondentów.

  Dwie trzecie badanych myli się w sprawie papieru

  Większość ankietowanych (64%) błędnie identyfikuje zużycie tuszy oraz tonerów jako główne źródło zanieczyszczenia środowiska.

  Mniej niż połowa ankietowanych (46%) zdaje sobie sprawę, że największe obciążenie dla środowiska wynika ze zużycia papieru. W tej sferze konieczne jest zwiększenie świadomości klientów, poprzez ich edukowanie oraz informowanie.

  Analiza cyklu życia produktów firmy Lexmark  udowodniła, że obecnie największa emisja gazów cieplarnianych w procesie drukowania pochodzi ze zużycia papieru – 47 procent. Dla porównania w przypadku poboru energii jest to 10%, natomiast w przypadku zużycia tonerów 11 procent. W fazie intensywnego użytkowania atramentowych urządzeń drukujących zdecydowana większość zanieczyszczeń (68%) pochodzi ze zużycia papieru.

  Firma Lexmark, w ramach swojej kampanii „Drukuj mniej, oszczędzaj” opublikuje w przeciągu kilku następnych tygodni sprawozdanie ze swojej działalności w zakresie odpowiedzialności społecznej w 2008 roku. Raport ten zobrazuje bieżące działania firmy Lexmark w zakresie społecznej odpowiedzialności, w tym zrównoważonego rozwoju. Niniejsze opracowanie dostępne będzie na stronie www.lexmark.pl

  Informacje na temat badania

  Badanie firmy Lexmark zostało przeprowadzone w terminie 12 marca 6 kwietnia przez Ipsos. W 21 krajach ankietowanych zostało 10,507 osób, powyżej 15 roku życia, które użytkują komputer w domu. Analiza została dokonana na reprezentatywnej grupie (co najmniej 500 osób na kraj) w każdym z wymienionych krajów: Austria, Kanada, Dania, USA, Francja, Australia, Niemcy, Brazylia, Włochy, Chiny, Holandia, Meksyk, Norwegia, Rosja, Polska, RPA, Rumunia, Turcja, Hiszpania, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania.