Comarch odnotował w pierwszym kwartale wzrost przychodów ze sprzedaży

  W pierwszym kwartale 2009 r. Grupa Comarch osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 159,7 mln zł., przewyższające przychody z analogicznego okresu 2008 r. o 44,7%.

  Znaczący wzrost przychodów w opisywanym okresie to wynik wysokich przychodów ze sprzedaży oprogramowania i usług własnych oraz konsolidacji przychodów Grupy SoftM, nad którą Grupa Comarch przejęła kontrolę w czwartym kwartale 2008 r. W wyniku konsolidacji Grupy SoftM przychody ze sprzedaży Grupy Comarch w pierwszym kwartale 2009 r. wzrosły o 46 mln zł. Po raz pierwszy ponad połowa przychodów ze sprzedaży Grupy pochodziła z rynków zagranicznych.

  Sprzedaż zagraniczna wyniosła w pierwszym kwartale 2009 r. 85,7 mln zł i wzrosła o o 60,8 mln zł, czyli o 244,9% w porównaniu do pierwszego kwartału 2008 r. Jej udział w sprzedaży ogółem przekroczył poziom 53% wobec 22,5% w ub.r.

  Struktura rodzajowa przychodów w pierwszym kwartale 2009 r. nie uległa znaczącym zmianom w porównaniu do pierwszego kwartału 2008 r. Sprzedaż usług i oprogramowania własnego Comarch w pierwszym kwartale 2009 r. była o 47,1 mln zł, czyli o 51,5% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Równocześnie nastąpił wzrost sprzedaży oprogramowania obcego i sprzętu komputerowego o 2,1 mln zł (12,4%).

  W pierwszym kwartale 2009 r. bardzo istotnie wzrosła sprzedaż do odbiorców z sektora telekomunikacja, media, IT (wzrost o 78,3% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2008 r.), a także do sektora przemysł i utilities oraz do sektora MSP w Polsce.

   Struktura przychodów pokazuje, iż sprzedaż Grupy Comarch jest dobrze zdywersyfikowana i Grupa nie jest uzależniona od pojedynczego sektora, klienta czy sprzedawanego produktu. Taka struktura przychodów znacząco redukuje ryzyko działalności operacyjnej, związane z możliwymi wahaniami koniunktury w poszczególnych sektorach w danym roku – komentuje Janusz Filipiak, Prezes Comarch.

  Grupa odnotowała w pierwszym kwartale 2009 ujemny wynik finansowy (2,9 mln zł straty operacyjnej przypadającej na akcjonariuszy), jest to głównie efektem ponoszenia znacznych kosztów rozwoju działalności zagranicznej oraz inwestycji w nowe przedsięwzięcia informatyczne w ramach CCF FIZ.

   

  www.comarch.pl