Badanie dojrzałości procesowej polskich przedsiębiorstw

Zespół serwisu internetowego Procesowcy.pl, specjalizującego się w tematyce procesów biznesowych, opublikował wyniki badania na temat dojrzałości procesowej polskich przedsiębiorstw. Partnerami merytorycznymi badania były firmy CarrywaterGroup oraz Software AG Polska.

Badanie zostało zrealizowane na przełomie 2012 i 2013 r. w dwóch częściach – jakościowej oraz ilościowej. Część jakościowa zrealizowana została w formie pogłębionych wywiadów przeprowadzonych z kadrą menedżerską wybranych firm, m.in. Energa, Gaz-System, Netia, PGNiG, Polkomtel, Telekomunikacja Polska. Część ilościowa bazuje na odpowiedziach uzyskanych ze 164 ankiet, które wypełniły osoby zapewniające reprezentatywność próby (różne stanowiska, różne branże, różne lokalizacje, różna wiedza o zarządzaniu procesowym).

Wyniki badania pokazują, że polskie firmy coraz dojrzalej podchodzą do kwestii związanych z procesami biznesowymi i zdają sobie sprawę z konieczności opisywania i monitorowania swoich procesów. Widać w tym zakresie wyraźną tendencję wzrostową. W porównaniu z wynikami poprzedniego badania (przeprowadzonego w 2010 r.) zmniejszyła się liczba firm, które wykazywały mniejszą dojrzałość procesową – liczba firm z nieudokumentowanymi procesami spadła z 17% do 11%. Wzrost liczebności odnotowany został w grupie firm, które mają zidentyfikowane, udokumentowane, mierzone, ale niezarządzane procesy – zmiana z 38% w 2010 r. do 47% w roku 2013.

Struktura dojrzałości procesowej polskich przedsiębiorstw:

  • piąty (najwyższy) poziom dojrzałości procesowej (procesy powtarzalne, zidentyfikowane, udokumentowane, mierzone i zarządzane) – 14% przebadanych,
  • czwarty poziom (procesy powtarzalne, zidentyfikowane, udokumentowane, mierzone, niezarządzane) – 47% przebadanych,
  • trzeci poziom (procesy powtarzalne, zidentyfikowane, udokumentowane, niemierzone, niezarządzane) – 26%,
  • drugi poziom dojrzałości (procesy powtarzalne, ale nadal nieudokumentowane, niemierzone, niezarządzane) – 11%,
  • pierwszy (najniższy) poziom ( procesy przypadkowe, niepowtarzalne, niezidentyfikowane, nieudokumentowane, niemierzone, niezarządzane) – 2%.

Wyniki raportu wyraźnie wskazują, że polskim firmom i instytucjom znacznie łatwiej kontrolować niż zarządzać procesami. Wynika to m.in. z tego, że niewiele firm potrafi dobrze powiązać cele procesów z ich miernikami, które częściej wykorzystywane są do monitorowania pracy poszczególnych uczestników procesu niż do weryfikacji poziomu realizacji celów.

Subiektywna ocena dojrzałości procesowej różni się w zależności od roli pełnionej przez respondentów. Kadra kierownicza wyższego szczebla oraz właściciele procesów postrzegają swoje firmy jako bardziej świadome procesowo w porównaniu z opinią kadry reprezentującej niższe poziomy zarządzania.

Z raportu wynika również, że menedżerom dużą trudność sprawia zapewnienie spójności między celami strategicznymi firmy i celami poszczególnych procesów na poziomie operacyjnym.

Cztery najczęściej wskazywane przez respondentów korzyści, jakich oczekują z wdrożenia zarządzania procesami to:

  • poprawa efektywności,
  • lepsze przygotowanie firmy do wdrożeń narzędzi IT,
  • zwiększenie satysfakcji klienta,
  • poprawa jakości.

Jako najistotniejszy czynnik powodzenia wdrożenia zarządzania procesami biznesowymi respondenci uznali konieczność zaangażowania ścisłego kierownictwa.

Raport opublikowany został na stronach serwisu Procesowcy.pl http://procesowcy.pl/dojrzalosc2013.pdf