Sprawdzian sieci

Każda firma dysponuje dostosowaną do jej potrzeb siecią teleinformatyczną. W mniejszych przedsiębiorstwach rozbudowa i zmiany takiej sieci są w miarę proste, a skutki zmian łatwe do przewidzenia, ale w większych każda zmiana konfiguracji może wywołać nieprzewidziane skutki

Rozbudowa sieci teleinformatycznej, wprowadzanie nowych usług, dostosowanie sieci do rosnących wymagań i optymalizacja mają skutki nie tylko techniczne, ale i ekonomiczne. Dotyczy to wszystkich większych przedsiębiorstw z każdej dziedziny gospodarki, a przede wszystkim tych, których oddziały są rozproszone, a działalność w znacznej mierze zależy od wewnętrznej komunikacji i obiegu danych.

W rozwiązaniu problemów związanych z siecią pomaga symulacja komputerowa, która umożliwia optymalne ustawienie wszystkich parametrów. Służy do tego system OPNET, oferowany przez wyłącznego dystrybutora rozwiązania – firmę Passus (www.passus.pl) z siedzibą w Warszawie.

Firma OPNET Technologies współpracuje z wieloma instytutami badawczymi oraz producentami sprzętu, co owocuje udoskonalaniem produktów, rozszerzaniem o nowe technologie i standardy. W konsorcjum rozwija m.in. standard WiMAX 802.16e.

Oprogramowanie OPNET może w całości symulować sieć – łącznie z protokołami, konkretnymi urządzeniami i aplikacjami – oraz testować różne scenariusze jej rozwoju. Funkcja przewidywania wpływu nowych usług na sieć zapewnia konstruowanie biznesplanów, skrócenie czasu wprowadzania usług na rynek oraz unikanie błędnych inwestycji.

Użytkownik może sam modelować i projektować sieci, poczynając od najmniejszych typu LAN, MAN, a kończąc na rozległych typu WAN. Modele sieci nie są ograniczone liczbą urządzeń.

OPNET umożliwia m.in.

  • Monitorowanie i rozwiązywanie problemów związanych z wydajnością aplikacji
  • Planowanie wdrożenia aplikacji w sieci
  • Analizę poprawności konfiguracji sieci
  • Planowanie sieci i systemów
  • Zarządzanie danymi pochodzącymi z różnych źródeł
  • Audyt bezpieczeństwa sieci
  • Sprawdzanie wpływu zmian konfiguracji na działanie sieci
  • Zarządzanie poziomem usług
  • Planowanie przepustowości sieci
  • Planowanie migracji do nowych technik sieciowych

 

Podstawowe funkcje

Produkty firmy OPNET Technologies są środowiskiem otwartym, co oznacza możliwość tworzenia nowych funkcji czy dostosowywania do nietypowych potrzeb poprzez kodowanie w języku C++. OPNET jest kompatybilny z wieloma systemami przechowującymi informacje o topologii, konfiguracji urządzeń oraz ruchu w sieci.

System umożliwia projektowanie wydajnych i bezpiecznych struktur teleinformatycznych, szybkie tworzenie modeli opartych na różnych technikach, z różną konfiguracją urządzeń konkretnych producentów, i analizowanie ich wydajności. Możliwe jest modelowanie sieci szkieletowych oraz dostępowych.

Administrowanie siecią teleinformatyczną zapewnia moduł VNE Serwer, umożliwiając budowę aktualnego obrazu sieci oraz reagowanie na bieżące problemy. Są także moduły monitorujące w czasie rzeczywistym czas odpowiedzi aplikacji czy obciążenie wybranych urządzeń.

Główne elementy systemu

IT Guru – to wirtualne środowisko umożliwiające zasymulowanie pracy niemal każdej sieci jako całości, włącznie z technikami, protokołami, urządzeniami oraz aplikacjami używanymi przez użytkowników końcowych. Symulacje pozwalają przewidzieć zachowanie się infrastruktury w różnych sytuacjach, z jakimi użytkownicy mają do czynienia na co dzień.

Środowisko OPNET uwzględnia skomplikowane relacje pomiędzy poszczególnymi elementami sieci i dostarcza informacje niezbędne do oceny wydajności aplikacji i pracy całej sieci. Dzięki tym informacjom możliwe jest planowanie efektywnych systemów informatycznych, ich konfigurowanie, rozbudowa i diagnostyka, a przede wszystkim optymalne inwestycje. Podstawową korzyścią ze stosowania tego oprogramowania jest uniknięcie eksperymentów na żywym organizmie, czyli korporacyjnej sieci teleinformatycznej.

Modeler – rozszerzona wersja IT Guru, umożliwiająca tworzenie w języku C++ własnych elementów sieci. Moduł szczególnie przydatny, gdy w sieci stosowane są nietypowe urządzenia, protokoły i aplikacje. Użytkownik może zbudować model urządzenia (stąd nazwa), scharakteryzować jego pracę, np. sposób przełączania pakietów, zarządzanie pamięcią, zdefiniować dowolny, autorski protokół wybranej warstwy modelu OSI oraz opisać jego parametry i działanie.

ODK (OPNET Development Kit) – rozszerzona wersja Modelera, zapewniająca dostosowywanie pakietu OPNET do indywidualnych potrzeb użytkownika poprzez tworzenie w języku C++ dynamicznych bibliotek, które mogą być dołączane do głównego oprogramowania za pomocą specjalnych wejść.

VNE Server – łącznik między oprogramowaniem OPNET a siecią rzeczywistą. Na podstawie danych z różnych źródeł (plików konfiguracyjnych routerów, baz danych urządzeń, programów do zarządzania siecią czy plików ASCII) sieć fizyczna odwzorowywana jest w wirtualnym środowisku, wykorzystywanym w IT Guru czy Modelerze. Informacje dotyczące topologii, konfiguracji i ruchu mogą być jednym kliknięciem przeniesione przez VNE Server do IT Guru, aby automatycznie zbudować dokładny model sieci.

Moduły

ACE (Application Characterization Environment) – analiza i optymalizacja pracy aplikacji sieciowych. Za jego pomocą można zarejestrować pakiety emitowane i odbierane np. przez interfejsy Ethernet serwera, a następnie sprawdzić charakter ruchu. Rozbudowane funkcje dekodujące (ACE rozpoznaje ponad 200 protokołów) zapewniają wgląd w ruch na poziomie sieciowej warstwy transportowej i aplikacyjnej.

Diagnostyka aplikacji w module ACE – dzięki drobiazgowej analizie możliwe jest np. wykrycie czynników spowalniających działanie aplikacji, którymi często okazują się nieoptymalne zapytania SQL. ACE umożliwia też wykonanie szybkiej analizy wpływu na pracę aplikacji najbardziej krytycznych czynników sieciowych, takich jak wydajność serwera i stacji roboczej, przepływność łącza i jego opóźnienie, wielkość pakietów, stopień ich utraty, wielkość okna protokołu TCP. Wynikiem analizy jest m.in. raport identyfikujący przyczynę długiego czasu odpowiedzi aplikacji (np. duża ilość informacji przesyłanych małymi pakietami przez łącze o dużym opóźnieniu). Wykrycie wąskiego gardła umożliwia określenie najbardziej skutecznych metod poprawy działania aplikacji.

ACE Decode Module – zapewnia dodatkowe możliwości diagnostyki i wizualizacji aplikacji sieciowych dzięki zaimplementowanemu algorytmowi dekodującemu Sniffer Technologies. Za pomocą modułu można sprawdzić np. treść zapytań SQL przesyłanych ze stacji roboczych do serwera oraz ponad 400 innych protokołów (w tym aplikacyjnych), włącznie z bazami danych (Oracle, Sybase, MS SQL Server); Citrix, HTTP, File Transfer Protocol (FTP), e-mail (SMTP, POP3); Novell (IPX and NetWare 5); Microsoft (SMB, Net–BIOS, MSRPC, NETBEUI); Sun NFS oraz RPC; Cisco (routing i sieci VLAN).

Multi Vendor Import – dostarcza informacje potrzebne do stworzenia modelu sieci w wirtualnym środowisku. Umożliwia import danych o topologii sieciowej i charakterze ruchu przenoszonego przez sieć z zewnętrznych źródeł.

NetDoctor – sprawdzanie poprawności konfiguracji sieci według zdefiniowanych reguł. Informowanie o lukach w zabezpieczeniach protokołu SNMP, niespójnych maskach podsieci czy niewłaściwie skonfigurowanych tunelach. Najnowsza wersja oprogramowania zawiera ponad 400 reguł diagnostycznych, co zapewnia wszechstronne sprawdzenie konfiguracji sieci, łącznie z topologią routowania. Użytkownik może tworzyć własne reguły w języku Pyton.

Flow Analysis – planowanie sieci IP i ATM w warstwie sieciowej.

PNNI – symulacja działania protokołu PNNI w przełącznikach ATM.

MPLS – symulacja implementacji protokołu MPLS, coraz szerzej stosowanego w sieciach IP.

UMTS – symulacja sieci bazującej na technologii UMTS, m.in. badanie jakości usług dla użytkowników końcowych.

UTRAN – obsługa kanału DSCH od UTRAN do użytkownika.

Wireless – symulacja, analiza i modelowanie sieci bezprzewodowych.

Terrain Modeling – rozwinięcie modułu Wireless, symulacja wpływu otoczenia (z uwzględnieniem rzeźby terenu) na komunikację radiową.

DOCSIS – symulacja urządzeń wykorzystujących protokół DOCSIS. Moduł może być wykorzystywany przez operatorów telewizji kablowych, np. do testowania nowych usług i planowania sieci lub inwestycji.

3D Network Visualizer wizualizacja wydajności sieci z urządzeniami mobilnymi, z uwzględnianiem ukształtowania terenu, różnych modeli propagacji, interferencji. Narzędzie przydatne dla inżynierów odpowiedzialnych za planowanie łączności mobilnej. 

Autor: Marek Młynarski, MSI Polska