Rynek dostawców dla motoryzacji

Badania zorganizowane przez QAD, dostawcę systemu wspomagającego zarządzanie dedykowanego firmom motoryzacyjnym, miały na celu identyfikację problemów i wymagań dostawców rynku motoryzacyjnego stanowiących niezbędny element konkurencyjności w sektorze.

Wyniki badań rynku dostawców motoryzacji wskazują dynamiczny rozwój branży na tle innych sektorów. Współczynnik wzrostu jest co najmniej dwa razy większy od średniej rejestrowanej dla całego przemysłu. Respondenci podkreślali konieczność inwestycji zwiększających moce produkcyjne oraz potrzebę zdobywania wykwalifikowanej kadry.

W badaniach przeprowadzonych przez analityków dwutygodnika Teleinfo w lutym i marcu 2007 r. wśród 82 polskich przedsiębiorstw, które stanowią niemal 50% wartości rynku dostawców dla motoryzacji, oceniano potrzeby sektora motoryzacji, świadomość istniejących standardów oraz stan informatyzacji. 96% ankietowanych uważa, że ich przychody w obecnym roku wzrosną, zaś czynnikami hamującymi rozwój ich branży są: problemy kadrowe związane ze zdobyciem wykwalifikowanych specjalistów oraz trudności w znalezieniu środków finansowych na rozwój – słaba oferta kredytowa.

W opinii dostawców do najważniejszych wymagań odbiorców motoryzacji (OEM) należą: jakość produkcji, stosowane standardy i najlepsze praktyki oraz elastyczność w zakresie zamówień i realizacji dostaw. Ponad 80% deklaruje, że odbiorcy bezwzględnie wymagają wdrażania standardów i od tego czynnika uzależniają współpracę z dostawcą. 100% badanych uważa, że standardy są jednym z istotniejszych elementów budujących ich konkurencyjność i są traktowane jako gwarancja przetrwania na rynku.