Rozwiązania na bezpieczną przyszłość Systemy BA na polskim rynku

Do pobrania:

Dostawcy systemów BA w Polsce

W naszym raporcie przedstawiamy wycinek rynku systemów BA, który w Polsce dopiero się rozwija. Nasi eksperci jednak zgodnie przyznają, że wzrasta zainteresowanie tymi systemami w sektorze przemysłowym. Aby bowiem sprostać rosnącej konkurencji, trzeba zarządzać przedsiębiorstwem w sposób w pełni strategiczny. Aby zarządzać przedsiębiorstwem w sposób strategiczny, trzeba dysponować danymi o charakterze strategicznym.

Dane niosą mnóstwo informacji, trzeba tylko wiedzieć, jak je interpretować, jakie wnioski z nich wyciągnąć i jak tę wiedzę najlepiej wykorzystać.

redakcja 

W jakim kierunku powinny się rozwinąć systemy BI w dobie eksplozji informacji?

Odpowiedzi udzielone redakcji MSI przez przedstawicieli ankietowanych firm

Bonair

BI: Narzędzia BI będą coraz powszechniej stosowane w przedsiębiorstwach. Rozszerzy się grono użytkowników końcowych. Obecnie BI wykorzystywane są nie tylko przez analityków, kontrolerów i planistów, ale także pracowników operacyjnych. Automatyzacja raportowania i monitorowania pozwoli przenieść ciężar pracy z konsolidacji danych i budowy raportów na analizę i wyszukiwanie nieoczywistych zależności pomiędzy badanymi zjawiskami (Data Mining).

Niektórzy producenci (np. Microsoft) w ramach jednej licencji oferują szeroki zakres funkcji, co obniża koszty zakupu narzędzi. Z kolei firmy specjalizujące się w tego typu rozwiązaniach wypracowują metody umożliwiające przyspieszenie i uproszczenie wdrożeń rozwiązań BI, co pozwala na obniżenie kosztu wdrożenia oraz utrzymania systemów analitycznych i zwiększenie ich opłacalności.

W ręce użytkowników oddawane są coraz prostsze narzędzia umożliwiające samodzielne modelowanie środowiska analitycznego, ściśle odpowiadającego potrzebom informacyjnym użytkowników.

MI: Systemy MI powinny się rozwijać w kierunku lepszej integracji z systemami ERP i rozwiązaniami portalowymi.

Connect Distribution

Łatwa analiza danych, przejrzystość analizy uzyskanych danych wynikowych i wieloprzekrojowość.

DomData

Systemy BI rozwijane w przyszłości powinny być:

  • bardziej eksperckie – same przetwarzać dane na konkretne wskazówki do podejmowania decyzji, powinny stać się „doradcą” menedżera,
  • jeszcze bardziej inteligentne – powinny ograniczyć ilość informacji docierających do menedżera poprzez wyłuskanie tylko najistotniejszych,
  • bardziej przyjazne dla użytkowników – intuicyjne, logiczne, niewymagające od użytkownika znajomości programowania, elastyczne, szybkie, wydajne
  • bardziej powszechne – dostęp do nich powinni mieć nie tylko decydenci w przedsiębiorstwie, ale także pracownicy niższych szczebli, żeby łatwiej im było zrozumieć strategię przedsiębiorstwa i przełożyć ją na konkretne działania operacyjne, żeby polecenia, które otrzymują od przełożonych, były dla nich jasne i poparte konkretnymi wielkościami, a decyzje, które podejmują na swoim stopniu kompetencji – bardziej zbieżne z wizją działania firmy. Wszystko to przekłada się na lepszą komunikację w przedsiębiorstwie, większą wydajność pracowników i lepszą współpracę, silniejszą identyfikację z firmą, większe zaangażowanie w pracę i lepsze wyniki.

Hogart

Technologie i produkty omijające wąskie gardła i ograniczenia w procesie analizy danych. Na przykład narzędzia do analizy danych wykorzystujące bazy danych in-memory.

Infovide-Matrix

Eksplozja informacji polega przede wszystkim na wzroście gromadzonych przez przedsiębiorstwa danych o realizacji i przebiegu procesów biznesowych, informacji o klientach i produktach. Dostępność tych danych spowodowała wykreowanie nowych metod budowania przewagi konkurencyjnej. Efektywne czerpanie korzyści z wiedzy zgromadzonej w systemach informatycznych pozwala lepiej planować działania i przewidywać zapotrzebowania i zachowania klientów. Minimalizacja kosztów przetwarzania informacji ze skróceniem czasu ich analizy prowadzi do wyprzedzenia konkurencji. Wzrost wolumenu klientów i sprzedawanych produktów bez rozbudowy struktury organizacyjnej daje możliwość minimalizacji marż jednostkowych, czyli oferowania bardziej atrakcyjnych cen. Z drugiej strony osiągnięcie wymienionych czynników warunkowane jest podejmowaniem właściwych decyzji zarządczych w kwestii rozwoju i planowania infrastruktury informatycznej oraz budowy rozwiązań BI. Nie bez znaczenia są także kompetencje pracowników i ich wiedza w zakresie wykorzystania systemów informatycznych.

Systemy BI rozwijają się w kierunku uproszczenia ich konfiguracji i zasad związanych z eksploatacją. Już dziś istnieją na rynku pakiety analityczne zapewniające modelowanie zachowań klientów przez osoby nieposiadające wykształcenia statystycznego i ekonometrycznego. Przystępność informacji, swoboda jej przetwarzania i analizy stają się głównym kryterium determinującym wybór narzędzi.

Intense Group

Systemy klasy BI obecnie są coraz szerzej wykorzystywane nie tylko w dużych przedsiębiorstwach, ale również średnich i mniejszych. Ich rozwój będzie stymulowany z jednej strony rosnącymi potrzebami analitycznymi ze wzrostem ilości i zakresu danych, z drugiej wymagać będzie odpowiedniej optymalizacji wydajnościowej oraz rozbudowanej automatyzacji w pozyskiwaniu, czyszczeniu, integracji, modelowaniu i raportowaniu danych. Systemy klasy BI coraz mocniej będą wpływały na operacyjne działanie przedsiębiorstw w powiązaniu z procesowym zarządzaniem obiegiem pracy.

W dalszej perspektywie rozwój dotyczyć będzie coraz większego wykorzystania różnorodnych modeli analitycznych i metod prognostycznych w powiązaniu z technikami Data Mining. Oczywiście, poza trendami merytorycznymi najważniejsza stanie się szybkość i wydajność systemów analizujących coraz szersze zakresy informacji.

Sabur

  • Wykorzystanie technologii webowej do wizualizacji danych i generowania raportów.
  • Integracja z różnymi rodzajami baz danych.
  • Zbieranie danych z różnych źródeł w czasie rzeczywistym oraz danych historycznych z baz danych.

SAS Institute

Praktyka pokazuje, że konieczny jest dalszy rozwój rozwiązań BI dla poszczególnych branż. Takie rozwiązania wydają się najbardziej skuteczne, a uniwersalne rozwiązania z pudełka albo mają bardzo ograniczone funkcje, albo wymagają olbrzymich modyfikacji i wsparcia kolejnymi rozwiązaniami, co wiąże się z problemami integracji.

Przyszłość należy do zintegrowanych rozwiązań BI, gdzie systemy raportowania i zapytań oraz analityki są osadzone w procesach biznesowych. Samo BI nie jest już rozwiązaniem tylko na potrzeby zarządcze, ale staje się chlebem powszednim pracowników na różnych stanowiskach. Przy czym coraz częściej mówi się o „niewidocznym BI”, a więc sytuacji, gdy użytkownik nawet nie zauważa, że korzysta z BI, używając swojego podstawowego narzędzia pracy.

Trend zbliżania się do czasu rzeczywistego będzie nadal trwać. Rozwój techniki skraca czas uzyskania dostępu do danych i ich analiz. Nie chodzi tu jednak o uzyskanie informacji jak najszybciej, ale o zdobycie niezbędnej, wartościowej informacji w optymalnym czasie.

Nadal będzie trwał proces upraszczania interfejsu użytkownika w rozwiązaniach BI, aby ich wykorzystywanie nie wymagało zaawansowanej wiedzy informatycznej, ale jedynie umiejętności interpretacji uzyskanych odpowiedzi. Już obecnie narzędzia BI są na tyle proste w obsłudze, że w pewnym zakresie menedżerowie potrafią sami przygotować sobie raporty, a analitycy uzyskać dostęp do niezbędnych danych. Specjaliści IT w większym natomiast stopniu rozumieją problemy biznesowe i łatwiej im przygotować odpowiednie dane do dalszej analizy.

Sybase Polska

W najbardziej konkurencyjnych sektorach rynku dużym powodzeniem będą się cieszyć gotowe pakiety rozwiązań analitycznych do monitorowania działalności gospodarczej. Dotyczy to w szczególności sektora finansowego i produkcyjnego, w których istnieją powszechnie przyjęte standardy podstawowych mierników biznesowych. Konkurencja między producentami takich narzędzi będzie polegała na umiejętności łatwego dostosowywania do konkretnych środowisk klienta.

  • Skrócenie czasu oczekiwania na analizy i raporty.
  • Łatwy i szybki dostęp do szczegółowych danych.
  • Możliwość prowadzenia analiz odnośnie do danych operacyjnych, bieżących (a nie tylko danych historycznych).

Transition Technologies

W kierunku doskonalenia narzędzi analitycznych


Przegląd rynku dostawców systemów BA w Polsce

Uzupełnienie informacji z tabeli (firmy w kolejności alfabetycznej)

Connect Distribution

Funkcje: Crystal Reports Server umożliwia przeglądanie, modyfi kację oraz zarządzanie raportami na platformie webowej; Business Objects Edge Series (BOES) – narzędzie dla fi rm, którym zależy na kontroli i usprawnieniu procesów, poszukiwaniu nowych metod ekspansji czy zdobyciu przewagi nad konkurencją; Xcelsius Engage 2008 Server – funkcje tworzenia żywych kokpitów. Dzięki zastosowanej technologii Flynet stworzone w Xcelsius Engage 2008 kokpity mogą na żądanie użytkownika pobrać najświeższe dane z dowolnego źródła. Zastosowana technologia umożliwia połączenie kokpitów przy użyciu OLE DB czy ODBC z dowolnym silnikiem bazy danych (m.in. Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL, IBM DB2).

Nowe funkcje w 2007 r.: integracja z Adobe Flash: możliwość umieszczania obiektów fl ashowych powiązanych z danymi zawartymi w raporcie przez zmienne (Flashvars); integracja z Adobe Flex: możliwość osadzania aplikacji Adobe Flex w raportach tworzonych przy użyciu Crystal Reports 2008, osadzone obiekty można łączyć przy użyciu zmiennych Flashvars; interaktywny podgląd raportów: możliwość sortowania, fi ltrowania i formatowania raportów w przeglądarkach opartych na .NET Winform, Java DHTML i .Net Webform; panel parametrów: możliwość zmian wartości parametrów bez odświeżania zapytań ze źródeł danych. Panel dostępny w produkcie Crystal Reports i przeglądarkach opartych na .NET Winform, Java DHTML i .Net Webform; elastyczne stronicowanie: projektant raportów może łatwo dostosowywać wielkość strony, na której wyświetlany będzie raport, decydować, gdzie umieścić strony rozdzielające, by końcowy raport był czytelny dla odbiorców; zwiększona funkcjonalność tabel przestawnych; zwiększone wsparcie dla kodu kreskowego; możliwość bezpośredniego zapisu raportów w portalu crystalreports.com; ulepszony eksport do formatu XML; wbudowany sterownik dla salesforce.com; udoskonalony sterownik dla usług sieciowych.

Grupy użytkowników: Crystal Reports Server XI może być traktowany jako gotowy portal raportujący do natychmiastowego wdrożenia lub platforma do budowy aplikacji dostosowanej do środowiska i potrzeb konkretnego użytkownika. W oddziałach dużych przedsiębiorstw może realizować konkretne zadania, jak raportowanie sprzedaży, system informowania kierownictwa (przez kokpity) czy system wspierający kontrolę i zarządzanie wydajnością.

DomData

Branża przemysłowa reprezentowana przez klientów: procent klientów (firm) danej branży do ogółu klientów „przemysłowych”/procent użytkowników danej branży do użytkowników „przemysłowych” ogółem.

Infovide-Matrix

Dostawca usług konsultingowych i innowacyjnych rozwiązań IT pozycjonujący się w obszarze Consulting & Solution Implementation. Oferuje klientom rozwiązania zoptymalizowane pod kątem dostarczania wartości biznesowej. Ich komponentami są narzędzia informatyczne, w tym także narzędzia z obszaru Business Objects, takie jak platformy baz danych, narzędzia ETL, platformy BI.

Kategoria cd.: analizy i oceny ryzyka (np. operacyjnego, kredytowego), modelowania i data-mining (np. wdrożenia CRM analitycznego), hurtownie danych, repozytoria tematyczne, wdrożenia platform raportowych.

Przykłady zastosowań w Polsce: bezpośrednie wsparcie procesów biznesowych oraz budowa fundamentu informacyjnego do badania kondycji przedsiębiorstwa. Przejawia się to we wdrożenia rozwiązań klasy Balanced Scorecard, gdzie odpowiednio skonstruowane kokpity prezentują zagregowane i przetworzone dane pozwalające na całościową ocenę efektywności funkcjonowania firmy we wszystkich czterech perspektywach teorii Nortona i Kaplana. W praktyce rozwiązania takie polegają przede wszystkim na zbudowaniu wydajnej platformy integracji i przetwarzania danych (zwykle hurtowni danych) i wdrożenia rozwiązania BI do prezentacji danych. Przykład: system wsparcia działań CRM przez modelowanie zachowań klientów bazuje na wykorzystaniu technik datamining oraz statystyk do predykcji odejść klientów, prawdopodobieństwa zakupu produktów czy zmiany sposobu ich wykorzystania

Intense Group

Funkcje: INTENSE Data Transformation (IDT) ułatwia i automatyzuje definiowanie struktur połączeń oraz procesy zasilania Hurtowni Danych; INTENSE Data Integration (IDI) zapewnia konsolidację danych pochodzących z wielu źródeł (systemy ERP, CRM, Call Center, arkusze Excela, dane archiwalne); INTENSE Data Modeler (IDM) – modelowanie danych dla potrzeb dowolnych metod controllingowych, np. definiowanie kluczy podziałowych, analizy ABC (Activity Based Costing), wskaźniki KPI dla Zrównoważonej Karty Wyników; INTENSE Budget Manager (IBM) – zaawansowany system budżetowania dowolnych zdefiniowanych wartości i współczynników w różnorodnych układach wymiarów analitycznych; Obszary Analityczne – Świat Obiektów Biznesowych – wielowymiarowe przestrzenie predefiniowanych zbiorów danych analitycznych (m.in. analizy sprzedaży, zakupów, ofert i zamówień sprzedaży, ofert i zamówień zakupów, magazynów, przepływów finansowych, procesów handlowych, analizy księgowe, analizy controllingowe, rozbudowane analizy kosztów, analizy wielowalutowe); INTENSE Data Viewer (IDV) – pozwala na własnoręczne kreowanie, zapis, organizację i dystrybucję różnorodnych zestawień analitycznych, operujących na dostępnych miarach i wymiarach; INTENSE BSC Manager (IBSC) – zapewnia budowę własnych struktur Zbilansowanej Karty Wyników od definicji perspektyw, przez ustalenie odpowiednich wskaźników i mierników, kreację wymaganych działań z przypisaniem odpowiedzialności, budżetowanie i analizy mierników; INTENSE Time Tracking (ITT) – moduł do dekretacji czasu pracy dowolnych zasobów w kontekście wymaganych wymiarów analitycznych; INTENSE WorkFlow (IWF) – system do obiegu pracy, skanowania, obiegu, dekretacji analitycznej i archiwizacji dokumentów.

Nowe funkcje w 2007 r.: INTENSE BSC Manager (IBSC) – budowa własnych struktur Zbilansowanej Karty Wyników od definicji perspektyw, przez ustalenie odpowiednich wskaźników i mierników, kreację wymaganych działań z przypisaniem odpowiedzialności, budżetowanie i analizy mierników; INTENSE Time Tracking (ITT) – moduł do dekretacji czasu pracy dowolnych zasobów w kontekście wymaganych wymiarów analitycznych.

Oracle Polska

Funkcje cd.: Delivers – moduł automatycznej dystrybucji raportów, Publishing & Reporting – tworzenie dowolnie wyglądających raportów statycznych

Grupy użytkowników: dla firm średnich i rozwijających się przeznaczona jest wersja Standard Edition One, zawierająca podstawowe moduły pakietu, której licencje są dopasowane do liczby użytkowników i możliwości budżetowych przedsiębiorstw sektora MŚP.

SAS Institute

Funkcje: Business Intelligence – SAS Enterprise BI Server to otwarta, zintegrowana platforma służąca do analizy i udostępniania informacji w skali całego przedsiębiorstwa. Zawiera pełen zakres funkcji BI (analizy. podstawowe raportowanie, zapytania ad-hoc, OLAP) i udostępnia je różnym grupom użytkowników za pomocą interfejsów dopasowanych do ich różnorodnych potrzeb w zakresie analiz i raportowania; Data Integration – koncepcja obejmuje kompleksowo zagadnienia związane z wymianą danych pomiędzy systemami informatycznymi, takie jak: pozyskiwanie danych z różnorodnych systemów i narzędzi źródłowych, wykrywanie problemów z jakością danych i zapewnienie ich wiarygodności, budową i nadzorem nad procesami ETL zasilającymi hurtownie danych i data marts, migracje baz danych podczas wymiany systemów, synchronizację danych pomiędzy niezintegrowanymi systemami czy wirtualną integracją danych pochodzących z różnych źródeł (Data Federation). Kluczowe problemy występujące w tych zagadnieniach to m.in. zapewnienie jakości i wiarygodności danych, wysoka wydajność procesów integracji, zarządzanie metadanymi oraz efektywność tworzenia i utrzymywania rozwiązań z tego zakresu; Customer Intelligence- Kompleksowe Zarządzanie Relacjami z Klientem (SAS Customer Relationship Management Solution): segmentacja klientów, Cross-sell/Up-sell, utrzymanie klientów, automatyzacja marketingu, optymalizacja marketingu, zarządzanie interakcją z klientem, rentowność produktów i klientów; Financial Intelligence – Zarządzanie Finansami (SAS Financial Management Solutions): raportowanie i analizy, kompleksowe systemy planowania i budżetowania, rachunek kosztów działań (Activity Based Costing), rachunkowość zabezpieczeń i zarządzanie ryzykiem, zarządzanie wartością firmy, rachunkowość grupy kapitałowej

Przykłady wdrożeń: Koncern Energetyczny ENERGA O/ZE Toruń, PSE-Operator, Indykpol, Pfleiderer Grajewo, PPG Industries Poland, Timken, Servier Polska, Zakłady Azotowe Puławy

Przykłady wdrożeń w sektorze przemysłowym w 2007 r.: Pfleiderer – raportowanie w zakresie produktu papier; system klasyfikacji dokumentów księgowych – raportowanie i analiza Rachunku Zysków i Strat oraz bilans; korporacyjne modele kontrolingowe

Solemis Group

TARGIT BI Suite

Funkcje: TARGIT przez Internet, ostrzeżenia inteligentnych agentów powiadamiania, edytor kryteriów, suwak czasowy, porównania, dynamiczne okresy, prognozy oparte na danych historycznych, Drillpad, drążenie danych, zgłębianie danych (data mining), planowanie raportów

Przykłady wdrożeń w sektorze przemysłowym w 2007 r.: Centrostal Kielce SA – inteligentne kokpity menedżerskie, Meta Morphing, Hyper Related OLAP, informacje z TARGIT na Twoim pulpicie.

Sybase Polska

Sybase IQ

Funkcje: niskie koszty – zmniejszenie zapotrzebowania na pamięć masową dzięki znacznej kompresji danych, łatwa administracja; innowacyjna technologia: struktura danych oparta na kolumnach, opatentowana metoda indeksowania danych

Transition Technologies

System LUX – kompleksowy system wspomagania hurtowego handlu na rynku energii elektrycznej; funkcje: aportowanie i analiza danych handlowych, rozliczenia kontraktów i usług systemowych, zarządzanie ryzykiem oraz internetowa platforma wymiany danych

Przykłady wdrożeń: PKE, Polska Energia PKH, ZE Pątnów- Adamów-Konin, BOT Górnictwo i Energetyka, Atel Polska, Dalkia Łódź, Vattenfall Heat Poland, EGL Polska, Polenergia, Elektrownia Skawina, PKP Energetyka

System Analiz Technicznych – wspieranie procesów zarządzanie produkcją energii elektrycznej; OFA- Moduł Analiz Rynkowych – budżetowanie i planowanie generacji z uwzględnieniem czynników kosztowych i rynkowych.


 

 

 

Tomasz Słoniewski

Research Manager

Software

IDC Polska

 

 

 

 

 

 

IDC oczekuje dalszego rozwoju rynku BA

W 2007 r. obserwowaliśmy ciągły wzrost zainteresowania rozwiązaniami typu Business Intelligence. Jeśli idzie o poziom inwestycji to wciąż prym wiodły firmy telekomunikacyjne i z sektora finansowego, ale zauważalny był także wzrost zainteresowania BI w sektorze przemysłowym. W większości przypadków firmy przemysłowe inwestowały w rozwiązania analityki finansowej w zakresie controllingu, wiele jednak, zwłaszcza większych firm, decydowało się na projekty hurtowni danych, których głównym zadaniem jest dostarczanie wiarygodnych informacji i raportów dla zarządów. Coraz powszechniejsze staje się także używanie hurtowni danych i narzędzi BI do analizowania danych z wielu źródłowych systemów transakcyjnych, np. ERP, CRM i SCM.

Sporym powodzeniem cieszyły się także w 2007 r. rozwiązania bardziej „kompaktowe”, szybsze we wdrożeniu niż projekty hurtowni danych. Takie aplikacje były szczególnie popularne w mniejszych firmach czy oddziałach firm dużych.

Ważnym wydarzeniem, także z perspektywy klienta, była raptowna konsolidacja rynku BI. Klasyczni gracze best-of-breed, którzy tworzyli tę gałąź oprogramowania, zostali w większości wykupieni przez gigantów rynku IT. Spowoduje to na pewno znaczące zmiany w obecności rynkowej tych dostawców w Polsce, ponieważ część z nich nie była do tej pory reprezentowana u nas bezpośrednio, operując jedynie przez partnerów. Przykładem takich firm są wykupiony przez IBM Cognos czy przejęte przez Oracle Siebel i Hyperion. Business Objects, który niedawno otworzył w Polsce własne biuro, został z kolei wykupiony przez SAP, zyskując dostęp do szerokiej bazy klientów tej firmy. Silną pozycję w Polsce wypracowuje także Microsoft, który po przejęciu Pro Clarity i wzmocnieniu funkcji BI powiązanych z SQL Serverem ma coraz ciekawszą ofertę. Z liderów rynku w zasadzie jedynie SAS Institute wkroczył w 2008 r. bez ważniejszych zakupów czy zmian.

W kolejnych latach IDC oczekuje dalszego rozwoju rynku, zwłaszcza w zakresie dostępności raportów i analiz dla wielu pracowników. Firmy w ten sposób będą realizować postulat tzw. Powszechnego BI, w myśl którego wszyscy pracownicy potrzebujący raportów na określony temat będą mieli do nich nieskrępowany dostęp.

Jeśli chodzi o bariery rozwoju rynku to wciąż najistotniejsza jest sprawa edukacji, zwłaszcza na poziomie zarządów w średnich firmach.