Raport MSI Polska: Przewiduj, planuj, decyduj, zarządzaj. ERP/MRP II, BI

Jak zmniejszyć koszty działania przedsiębiorstwa z użyciem systemów IT typu ERP/MRP oraz BI

Oprogramowanie klasy ERP

Dynamika rynku ERP w Polsce, liczona wartością licencji, była ujemna już w 2008 r. – wystąpił wtedy spadek o 5% – wynika z raportu DiS opublikowanego w maju 2009 r. Analitycy prognozowali wtedy dwuprocentowy spadek rynku ERP w 2009 r., może się jednak okazać, że był on nawet nieco głębszy.

Przyszłość rynku systemów ERP w Polsce wcale jednak nie wygląda tak ponuro. – Małe i średnie przedsiębiorstwa często dopiero teraz wdrażają po raz pierwszy systemy klasy ERP – uważa Andrzej Dyżewski, prezes Biura Badawczo-Analitycznego DiS. – Kiedyś nie było ich na to stać. Obecnie pojawiło się mnóstwo nowych mechanizmów finansowania tego typu inwestycji. W dużych przedsiębiorstwach sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Obecnie albo migrują od nierozwijanych już produktów ERP, albo wybierają pewne obszary funkcjonalne, których im do tej pory brakowało, np. Business Intelligence. Często też przedsiębiorstwa wychodzą poza standardowe specyfikacje wzorców ERP. Poszukują np. systemów wspierania logistyki czy opcji mobilnych dla użytkowników pracujących w terenie.

Raport MSI Polska został oparty na danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów systemów ERP obecnych na polskim rynku. Oczywiście, nie jest to pełny obraz rynku. Żeby go uzyskać, należałoby uwzględnić wszystkie systemy ERP działające w Polsce, wdrażane i zaplanowane – raport pokazuje jedynie rynkową ofertę, a nie stopień jej wykorzystania.

Kilkanaście lat wstecz komputery nie były jeszcze stosowane na tak szeroką skalę. Dziś trudno sobie wyobrazić jakąkolwiek firmę bez oprogramowania komputerowego. Systemy IT coraz częściej znajdują zastosowanie w zarządzaniu nie tylko wybranymi procesami, ale i całą firmą.

ERP (Enterprise Resource Planning) to określenie systemów informatycznych znajdujących zastosowanie przy wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem lub grupą przedsiębiorstw, które ze sobą współdziałają. Poszczególne elementy aplikacji odpowiedzialne są nie tylko za gromadzenie danych, ale i za ich przetwarzanie. Funkcje systemów klasy ERP zapewniają optymalizację wszystkich zasobów przedsiębiorstwa i procesów w nim zachodzących. Większość aplikacji cechuje się budową modułową, w ramach której w poszczególnych elementach dochodzi do wymiany informacji.

Dostępne na rynku systemy klasy ERP różnią się między sobą i mogą być wyposażone w dodatkowe moduły, np. odpowiedzialne za zarządzanie transportem, za controlling czy zarządzanie projektami. Decydując się na wdrożenie systemu ERP, pamiętać należy o elastyczności umożliwiającej dostosowanie poszczególnych funkcji i modułów do indywidualnych wymagań przedsiębiorstwa.

Raport ma na celu z jednej strony przedstawienie preferencji i oczekiwań potencjalnych klientów, zaś z drugiej – zaprezentowanie kilkudziesięciu systemów ERP producentów z Polski i zagranicy, wskazanie kierunku zmian oraz korzyści, jakie przyniesie wdrożenie systemu ERP.

Po stronie nabywcy

Podczas badania ankietowego przeprowadzonego w maju br. wśród czytelników portalu MSI Polska pytano, czy w przedsiębiorstwie planowany jest zakup systemu klasy ERP/MRP (wykres 1). Ponad 60% ankietowanych podkreśliło, że korzysta z takiego systemu. Około 20% respondentów deklaruje, że w ich firmie w najbliższym czasie planowany jest zakup systemu ERP. Na decyzję o zakupie systemu wpływ ma również kryzys, bowiem 10% ankietowanych przedsiębiorstw zamierza dokonać zakupu dopiero po zakończeniu spowolnienia gospodarczego. „Nie korzystamy i nie widzimy takiej potrzeby” – takiej odpowiedzi udzieliło 5% respondentów.

Redakcja MSI Polska pytała również o kryteria, jakimi kierują się przedsiębiorstwa podczas podejmowania decyzji o zakupie systemu ERP (wykres 2). Ankietowani wymieniali na pierwszym miejscu funkcjonalność, następnie koszty eksploatacji, koszt zakupu oraz serwis powdrożeniowy. Dla nieco mniej niż połowy ankietowanych ważna jest możliwość integracji z innymi systemami oraz marka (referencje) dostawcy. Najmniejszą wagę ankietowani przywiązują do potencjalnych zysków oraz marki producenta.

W ankiecie znalazło się także pytanie dotyczące korzyści wynikających z wdrożenia systemów ERP/MRP. Respondenci wymieniali takie funkcje jak:

● redukcja kosztów produkcji,

● sprawniejsza organizacja fi rmy,

● integracja, standaryzacja dla celów zarządczych,

● wzrost obrotów bez zwiększania personelu,

● jednolita struktura danych,

● automatyzacja procesów biznesowych,

● raporty,

● powtarzalność procesów,

● funkcjonowanie firmy niezależnie od człowieka,

● pilnowanie terminów,

● dostosowanie do unijnego prawa,

● jeden dostawca: „wszystko w jednym systemie”,

● oszczędność czasu,

● planowanie i efektywna organizacja logistyki,

● łatwość rozliczania kosztów zlecenia, uporządkowany obieg

dokumentów,

● wgląd do bazy danych i wielu informacji o kliencie od ręki,

● łatwa rejestracja zapytań, ofert, zamówień, widoczne powiązania

dokumentów, etapów, terminów realizacji,

● aktualność informacji,

● wspomaganie zarządzania procesami i zasobami.

ERP w przemyśle

W opinii dostawców rozwiązań klasy ERP niemal każde przedsiębiorstwo dysponuje już jakimś systemem IT. Dużym uznaniem cieszą się moduły finansowo-księgowe, kadrowo-płacowe czy magazynowe oraz wspomagające obsługę sprzedaży. Wdrożenia systemów informatycznych obejmowały dotychczas w pierwszej kolejności spełnienie wymagań formalno-prawnych oraz poprawę obsługi procesów, bez których przedsiębiorstwo nie może funkcjonować. W efekcie takiego podejścia w większości przedsiębiorstw wiele problemów związanych ze wspomaganiem zarządzania nadal jest rozwiązywanych poza systemem ERP, ręcznie lub za pomocą arkuszy kalkulacyjnych.

Obszary, w których niezbędna jest poprawa obsługi informatycznej to planowanie operacyjne rozumiane jako planowanie sprzedaży, harmonogramowanie produkcji, rozwinięcie MRP i kolejkowanie zadań. Przedsiębiorstwa często nie stosują żadnego systemu wspomagającego zarządzanie produkcją lub wykorzystują jedynie proste rozwiązania, ograniczające się do technologicznego przygotowania produkcji, wystawiania zleceń i bilansowania potrzeb materiałowych. Do słabo zinformatyzowanych obszarów należy także rachunkowość zarządcza, skupiająca się jedynie na rachunkowości finansowej. Nie najlepiej zinformatyzowany jest także obszar planowania dystrybucji, utrzymania ruchu oraz kontroli jakości.

Jak podkreślają dostawcy IT, sektor przemysłowy jest najbardziej zainteresowany systemami klasy ERP. To grupa pośrednia między firmami państwowymi, w których systemy klasy ERP nie są jeszcze popularne, a spółkami teleinformatycznymi, które dawno dostrzegły korzyści płynące z posiadania takich rozwiązań. Firmy przemysłowe wymagają nadzorowania obsługi skomplikowanych procesów, z którymi nie zawsze jeden system był w stanie sobie poradzić. Z kolei w branży logistycznej dużym uznaniem cieszą się aplikacje do zarządzania łańcuchem dostaw czy przepływami pracy (workflow) oraz analityką biznesową (BI).

Zastosowanie systemów ERP z roku na rok jest coraz bardziej powszechne. W okresie kryzysu inwestycje w zakresie IT w dużej mierze zdeterminowane są kondycją branży. Ale pomimo wolniejszego tempa wzrostu gospodarczego firmy ciągle szukają sposobów na poprawę efektywności działalności operacyjnej.

Odkrywają również nowe funkcje stosowanych systemów IT i implementują je we wszystkich obszarach zarządzania przedsiębiorstwem. Kluczową kwestią jest złożoność procesów w firmie i złożoność świadczonych usług. Im więcej procesów zachodzi w przedsiębiorstwie, tym bardziej odczuwalne są korzyści z wdrożenia oprogramowania. Śmiało zatem można sformułować wniosek, że wykorzystanie ERP w sektorze przemysłowym jest jeszcze stosunkowo niewielkie, co czyni ten sektor bardzo atrakcyjnym dla dostawców IT.

Świadomość informatyczna polskich małych i średnich firm z sektora przemysłowego zdecydowanie poprawia się. Do wy boru i wdrożenia nowego systemu ERP podchodzą coraz bardziej profesjonalnie. Coraz większym uznaniem cieszą się także usługi zewnętrznych firm konsultingowych, które mają za zadanie dbanie o przebieg procesu wyboru a czasami nawet wdrożenia.

Zewnętrzne podmioty służą również pomocą w zakresie modelowania procesów biznesowych, aby następnie sformułować wymagania dla systemu ERP. W dużej mierze ERP w małych firmach wdrażane jest nie tylko pod kątem zarządzania gospodarką magazynową ale również obniżania poziomu zapasów. Menedżerowie małych przedsiębiorstw oczekują również od ERP takiej funkcji, która przyczyni się do skrócenia procesu produkcyjnego poprzez lepsze planowanie operacji technologicznych. Dużą popularność w sektorze przemysłowym zdobywa strategia Lean Manufacturing. Pomaga ona poprawić jakość produktów przy jednoczesnym obniżeniu kosztów, głównie związanych z błędnie zdefiniowanymi procesami produkcyjnymi.

Kierunki zmian

Jedno z pytań ankiety wysłanej do dostawców IT na polskim rynku dotyczyło kierunków zmian systemów klasy ERP. Ankietowani wymienili trzy główne zasady ogólne – produktywność, prostotę i dostępność. Zwracali również uwagę na trendy zmierzające w stronę rozwiązań z zakresu controlingu, analityki biznesowej a także zarządzania zasobami ludzkimi i automatyzacji produkcji.

Rozwój ERP to również dążenia do optymalizacji procesów biznesowych oraz rozwiązań zdalnych i mobilnych w przypadku firm z licznymi zespołami pracowników terenowych. Zdalny dostęp zapewniony będzie nie tylko przez przeglądarki internetowe, ale również przenośne urządzenia i terminale radiowe. Rośnie również zainteresowanie zastosowaniem kodów kreskowych i technologii RFID. – Rynek wymusza na producentach oprogramowania tworzenie aplikacji mobilnych i współdzielonych – mówi Janusz Małgorzaciak, ekspert rozwiązań ERP Microsoft Dynamics, Microsoft. – Coraz więcej organizacji jest zlokalizowanych w wielu różnych miejscach i potrzebuje systemu, który usprawniłby komunikację pomiędzy działami oraz zsynchronizował ich pracę.

Nie bez znaczenia pozostaje ergonomia, dla klientów coraz ważniejsze stają bowiem cechy decydujące o łatwej i komfortowej pracy. Systemy ERP stają się coraz bardziej rozbudowane, dlatego kluczową rolę odgrywa maksymalne uproszczenie ich obsługi. – Zmianą wymuszoną przez rynek jest ergonomizacja oprogramowania – mówi Janusz Małgorzaciak. – Starsze systemy często były zbyt skomplikowane w obsłudze, przez co pracownicy firmy zwyczajnie bali się z nich korzystać.

Ważna jest również możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb nie tylko konkretnej branży, ale i uwzględnienie procesów biznesowych i know-how pojedynczego przedsiębiorstwa Z kolei coraz większa liczba zbieranych danych będzie wymagała systemów zapewniających skuteczne wykorzystanie informacji, dzięki ich agregacji oraz znajdowaniu korelacji między nimi. Nieodzowne więc będą rozbudowane funkcje analityczne, od zestawień raportów do pełnych rozwiązań BI.

Jakie nowe funkcje w omawianych systemach wymusi rynek? – Na podstawie analiz dotyczących roku 2009 największe zainteresowanie w obszarze właściwym dla systemów MRPII/ERP budziły rozwiązania z zakresu kontrolingu, analityki biznesowej, optymalizacji procesów biznesowych, zarządzania zasobami ludzkimi, automatyzacji produkcji, a także rozwiązania zdalne/mobilne w przypadku fi rm z licznymi zespołami pracowników terenowych – wyjaśnia Janusz Dorożyński, główny specjalista ds. rozwoju, ZETO Bydgoszcz, członek zarządu głównego PTI ds. informatyzacji. – Szeroko też były propagowane idee szyny integracyjnej (ESB), architektury usługowej (SOA), przetwarzania chmurowego i oprogramowania jako usługi (obsługa zewnętrzna – outsourcing).

W dążeniu do integracji

Systemy ERP powinny łączyć całe środowisko IT firmy w jedną całość. Rozbudowa systemów klasy ERP w dużej mierze dotyczy standardów w zakresie wymiany danych z innymi systemami, łącznie z aplikacjami o charakterze specjalistycznym, jak CAD/CAM.

Integracja odbywa się również w ramach łańcucha dostaw za pomocą narzędzi takich jak EDI, portale B2B i B2C, jak również dedykowanych Eko-systemów. Tym sposobem zdobywa się informacje o stanach magazynowych, transakcjach magazynowych lub handlowych. Integracja obejmie również urządzenia automatyki przemysłowej.

Ciekawym trendem jest wzrost popularności modeli usługowych, czyli korzystania z oprogramowania na zasadzie wynajmu i opłat abonamentowych (SaaS – Software as a Service). – Coraz więcej firm będzie zainteresowanych rozwiązaniami opartymi na filozofii SOA (Service Oriented Architecture), która zakłada, że różnorodne systemy informatyczne muszą ze sobą współpracować – uważa Marcin Taranek, prezes zarządu IFS CEE. – Zadaniem systemów klasy ERP jest m.in. zapewnienie łatwej wymiany danych między nimi.

Według Andrzeja Dyżewskiego, prezesa Biura Badawczo-Analitycznego DiS, trendy rynkowe wskazują, że standardowe, monolityczne systemy zarządzania powoli odejdą w przeszłość, a zastąpią je rozwiązania oparte na elastycznej architekturze zorientowanej na usługi.

* * *

Z przeprowadzonej przez firmę DiS analizy wyników rynku IT za cały rok 2009 wynika, że sektor przedsiębiorstw w Polsce dość dobrze się trzyma mimo kryzysu. Inwestycje w zakresie IT w sektorze dużych przedsiębiorstw wzrosły w 2009 r. w porównaniu do 2008 r. o prawie 10%. Polskie przedsiębiorstwa nie przestaną inwestować w systemy klasy ERP.

– Trzeba pamiętać, że przewartościowaniu ulegają różne elementy technologii informacyjnych, w związku z tym do wzrostów rzędu 20-30 %, które obserwowaliśmy w latach 90. trudno będzie wrócić – twierdzi Andrzej Dyżewski. – Technologia staniała i nawet systemy klasy ERP z wysokiej półki nie są już tak drogie jak kiedyś.

Damian Żabicki

Systemy CMMS

Z rozwiązaniami klasy ERP zazwyczaj silnie zintegrowane są systemy CMMS (Computerised Maintenance Management Systems) – specjalizowane systemy informatyczne przeznaczone do wsparcia szeroko rozumianego utrzymania ruchu w firmach produkcyjnych. Systemy CMMS dostarczają do ERP m.in. harmonogramy remontów i przeglądów maszyn, niezbędne w przypadku planowania zdolności produkcyjnych.

Systemy klasy CMMS odpowiadają m.in. za:

– zarządzanie wyposażeniem przedsiębiorstwa,

– zarządzanie rozliczeniami, zakupami i sprzedażą wyposażenia,

– planowanie przeglądów i obsługi wyposażenia,

– zarządzanie procedurami nadzoru wyposażenia i inną dokumentacją,

– rejestrację zdarzeń związanych z utrzymaniem wyposażenia produkcyjnego i pomiarowego, w tym awarie, remonty, przeglądy itp.,

– zarządzanie personelem służb utrzymania ruchu, w tym harmonogramem pracy,

– wsparcie realizacji projektów związanych z utrzymaniem ruchu, np. dużych remontów komponentowych,

– wsparcie planowania i realizacji budżetów w utrzymaniu ruchu,

– zarządzanie magazynami części i akcesoriów na potrzeby SUR (Służby Utrzymania Ruchu),

– analizę i ocenę działań w obszarze utrzymania ruchu.

W wydanym w maju 2010 r. „Almanachu produkcji w Polsce” w artykule „Systemy CMMS w Polsce” pominięto niestety udział firmy IFS w polskim rynku systemów utrzymania ruchu. Artykuł, oparty na wynikach ankiet wysłanych do czytelników miesięcznika „Inżynieria i Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych”, przedstawia niepełny obraz tego rynku. Według badań niezależnej agencji badawczo-analitycznej DiS firma IFS zajmuje drugie miejsce na polskim rynku systemów CMMS z 15-procentowym udziałem w rynku. Za zaistniałe niedopatrzenie producenta oraz czytelników serdecznie przepraszamy.

Firma IFS, dostawca systemów klasy ERP wspomagających zarządzanie, od chwili założenia w roku 1983 specjalizuje się także w opracowywaniu rozwiązań wspomagających gospodarkę remontową w przedsiębiorstwach. Od 1992 r., od momentu rozpoczęcia działalności IFS w Polsce, rozwiązanie IFS Remonty jest wdrażane w polskich firmach. Według DiS firma IFS zajmuje w Polsce pierwsze miejsce pod względem liczby instalacji w dużych przedsiębiorstwach w energetyce wytwórczej i jest również numerem jeden pod względem sumarycznej wartości nominalnej mocy generowanej przez obsługiwane w Polsce przedsiębiorstwa energetyki wytwórczej. Rozwiązanie IFS Remonty jest obecnie wykorzystywane w 64 polskich przedsiębiorstwach.

Komponenty systemu IFS Remonty wspomagające utrzymanie ruchu w firmach produkcyjnych: IFS Kompleksowa Obsługa Serwisowa, IFS Zarządzanie Flotą, IFS Integracja z Systemami Automatyki, IFS Harmonogramy i Alokacja Zasobów, IFS Profilaktyka, IFS Zlecenia Robocze, IFS Wydajność Urządzeń, IFS Odczyty Urządzeń, IFS Monitorowanie Urządzeń, IFS Wyposażenie.

W październiku 2010 r. planowany jest raport nt. systemów CMMS działających w Polsce, „Jak produkować lepiej i taniej – systemy wspomagające produkcję i utrzymanie ruchu zakładów przemysłowych klasy MES, PLM, PDM, CMMS, SCM” (patrz: informacje na III okładce). Zaprezentujemy w nim pełne zestawienie wymienionych systemów, nie zapominając oczywiście o rozwiązaniach firmy IFS.

Redakcja MSI Polska

Business Intelligence – rozwiązania na bezpieczną przyszłość

Jak wynika z badań Gartner Group, trzeci rok z rzędu menedżerowie nadają narzędziom analitycznym najwyższy priorytet wśród technik IT stosowanych w biznesie, uważając je za „rozwiązania na trudne czasy”. W porównaniu z minionymi latami zainteresowanie BI wzrosło o ponad 11%, podczas gdy systemami zabezpieczeń o 8,5%, a ERP o 8,02%.

Z kolei IDC szacuje, że wzrost rynku BI utrzyma się na świecie na poziomie 10-12% rocznie. Analitycy Gartnera przewidują w najbliższych latach ciągły wzrost popytu na BI. Według nich do 2012 r. rynek BI urośnie o 28%. Badania obejmują wprawdzie rynek europejski, ale trend ten widać wyraźnie także w Polsce. W czasach gwałtownych zmian konieczna jest bowiem umiejętność szybkiego przystosowania się do nowych warunków rynkowych, a to zapewniają zaawansowane rozwiązania analityczne.

Raport powstał na podstawie materiałów zebranych z ankiet wysłanych do oferentów oprogramowania BI w Polsce. Rozwiązania będące częścią zintegrowanych systemów zostały przedstawione w ramach raportu o systemach ERP/MRP. 

Polski rynek BI

W naszym raporcie przedstawiamy wycinek rynku systemów BI, który w Polsce dopiero się rozwija. Nasi eksperci jednak zgodnie przyznają, że wzrasta zainteresowanie tymi systemami w sektorze przemysłowym. Aby bowiem nie dać się kryzysowi, z dobrej pozycji wkroczyć w poprawę koniunktury i sprostać rosnącej konkurencji, trzeba zarządzać przedsiębiorstwem w sposób w pełni strategiczny. Aby zarządzać przedsiębiorstwem perspektywicznie, trzeba dysponować danymi o charakterze strategicznym.

O tym, jak ważne stają się systemy BI, świadczą wydarzenia na rynku IT. Wszyscy liczący się na tym rynku gracze mają w ofercie doskonałe systemy, często pochodzące od przejętych firm – liderów rynku BI. I tak w marcu 2007 r. Oracle przejął Hyperion Solutions Corporation, pod koniec 2007 r. SAP wykupił Business Objects. IBM połączył się z Cognosem, a w 2009 r. wykupił SPSS. Na polskim rynku działają też firmy specjalizujące się w analityce biznesowej, np. SAS Institute, StatSoft, DomData.

Według niezależnej agencji badawczej DiS kryzys gospodarczy nie wpłynął zasadniczo na spadek zakupów oprogramowania klasy BI w Polsce. Jest ono bowiem stale postrzegane jako narzędzie wspomagające kontrolę kosztów oraz optymalizację biznesu. Przeprowadzone przez DiS badania rynku doprowadziły do zewidencjonowania ponad 110 tytułów oprogramowania klasy BI oferowanego w 2009 r.

Są to produkty pochodzące od ok. 80 producentów, czasami reprezentowanych na rynku krajowym jedynie przez firmy dystrybucyjne. Wartość rynku BI w Polsce, mierzona kwotą sprzedaży licencji oprogramowania tej kategorii, według oszacowań DiS w roku 2008 spadła o 4,7% względem roku 2007. Nie był to jednak poważny spadek, zważywszy, że w 2007 r. rynek ów bardzo wzrósł, bo aż o 33%. Dane o sprzedaży na rynku BI w roku 2009 nie są jeszcze w pełni dostępne. Wstępne estymacje całego rynku IT wskazują na spadki kilkunastoprocentowe, ale w roku 2009 rynek BI, jako wysoce innowacyjny, według wstępnych ocen DiS spadł nieco mniej (o ok. 8%). Ogólna tendencja lat 2010-2012 będzie wzrostowa, choć przewidywane w tym okresie są zarówno lata chude, jak i tłustsze.

Kierunek rozwoju BI

Termin Business Intelligence prawdopodobnie wymyślił Hans Peter Luhn (1896-1964), który specjalizował się w systemach klasy SDI (Selective Dissemination of Information – Selektywnego Udostępniania Informacji) oraz KWIC (Key Words In Context – mechanizmu autokontekstowania). Pierwszy system klasy BI został opisany w roku 1958 w artykule „A Business Intelligence System”.

Systemy BI składają się z dwóch podstawowych elementów: Hurtowni Danych (Data Warehouse) i mechanizmów dostępu do wiedzy przechowywanej w Hurtowni Danych. Przydają się wszędzie tam, gdzie istotne jest posiadanie spójnej, aktualnej i rzetelnej informacji o stanie określonej dziedziny działalności.

Na przykład szef produkcji jest w stanie dzięki nim monitorować wydajność pracowników produkcyjnych, gniazd produkcyjnych, identyfikować wąskie gardła oraz odchylenia od normatywów, kontrolować jakość produkcji, a także planować jej wielkość i koszty.

Przełomem w rozwiązaniach BI może być technologia in-memory, czyli przetwarzanie danych w pamięci operacyjnej. Według Gartnera do 2012 roku 70% największych firm na świecie będzie wykorzystywać BI in-memory.

Badania przeprowadzone w październiku 2009 r. przez analityków IDC objęły najpopularniejsze narzędzia dedykowane do analiz i controllingu. Uśrednione wyniki dobrze obrazują kierunek, w jakim należy je rozwijać. Niski lub bardzo niski poziom satysfakcji z pracy w tradycyjnych rozwiązaniach BI deklaruje aż 33% respondentów i tylko 4% użytkowników BI in-memory. Wiodący dostawcy BI in-memory rosną w tempie powyżej 50% rocznie i to nawet w czasach kryzysu.

BI w modelu SaaS

Analitycy IDC prognozują, że jeszcze w 2010 r. wartość rynku rozwiązań klasy BI oferowanych w modelu SaaS (Software as a Service) potroi się. W ciągu kolejnych trzech lat dynamika wzrostu rynku rozwiązań analitycznych dostępnych w modelu SaaS może według IDC wynieść nawet 22,4% rocznie.

Podobne wnioski płyną z analiz przeprowadzonych przez firmę Forrester Research. Eksperci tej firmy podkreślają jednak, że korzyści wynikające z wdrożenia rozwiązań analitycznych oferowanych w modelu SaaS zależą m.in. od specyfiki działalności biznesowej, stopnia dojrzałości środowiska IT i jakości danych biznesowych.

W modelu SaaS klient płaci za wykorzystywane przez siebie funkcje, a nie za licencje, obsługę i sprzęt niezbędny do prawidłowego działania systemu na co dzień. Według firmy DiS (badanie z marca 2010 r.) wśród pięciu najczęściej oferowanych w Polsce rozwiązań w modelu SaaS znajdują się analizy i raportowanie (nieco ponad 20%).

Na polskim rynku rozwiązania BI w modelu SaaS oferują m.in. firmy SAP (SAP BusinessObjects BI On-Demand, oparte na oprogramowaniu SAP BusinessObjects Explorer) oraz Solemis Group, przedstawiciel i dystrybutor systemów klasy BI – Prophix i Targit w Polsce i Europie Wschodniej.

(…)

Prezentowane systemy BA to oferta producentów oraz dostawców, do których udało nam się dotrzeć z ankietą. W raporcie zabrakło produktów m.in. firm StatSoft Polska (STATISTICA), Codec Systems (Infl ection Point), Controlling Systems (EURECA), Sybase Polska (Sybase IQ, Sybase Industry Warehouse Studios – branżowe, predefiniowane aplikacje BI). Mamy jednak nadzieję, że w zabranym materiale każdy znajdzie

coś dla siebie.

Potrzeby rynku

Aby ocenić popyt na systemy BI w sektorze przemysłowym, przeprowadziliśmy badanie wśród czytelników portalu MSI Polska. Zgodnie z jego wynikami większość ankietowanych docenia wagę posiadania rozwiązania analitycznego, bowiem 45% korzysta z takiego systemu, 15% planuje zakup w najbliższym czasie, a 10% – gdy zakończy się kryzys. 30% nie korzysta z systemu BI i nie widzi takiej potrzeby.

Wśród korzyści, jakich spodziewają się, wdrażając system BI w swoim przedsiębiorstwie, ankietowani czytelnicy wskazywali:

– szybsze uzyskiwanie raportów, powtarzalność wyników,

– szybsze analizowanie danych i podejmowanie decyzji w zmieniającej się sytuacji rynkowej,

– trafniejsze decyzje w zarządzaniu firmą,

– unormowanie pracy, brak chaosu przy corocznych przeglądach,

– efektywne planowanie, budżetowanie,

– ułatwienia w zarządzaniu ryzykiem,

– podniesienie efektywności.

Elżbieta Jaworska

Do pobrania

Raport MSI Polska: Jak zmniejszyć koszty działania przedsiębiorstwa z użyciem systemów IT typu ERP/MRP oraz BI