Raport BSA: bariery w dostępie międzynarodowych firm IT do rynków rozwijających się

Nowa fala barier handlowych blokuje amerykańskim i międzynarodowym firmom dostęp do najszybciej rozwijających się państw – to główna konkluzja ostatniego badania Business Software Alliance „Lockout: Jak nowa fala handlowego protekcjonizmu rozszerza się na najszybciej rozwijające się światowe rynki IT i jak można jej zaradzić”.

Jak wynika z opublikowanego badania, bariery rynkowe nakładane przez największe rynki rozwijające się, jak Chiny czy Indie, to nie tylko brak dostępu do ich rynków, ale również naśladowanie protekcjonistycznych praktyk przez inne kraje.

– Dostrzegamy efekt domina – mówi Robert Holleyman, prezydent BSA. – Już dwa lata temu zaobserwowaliśmy politykę dyskryminacyjną stosowaną w Chinach pod hasłem promowania rodzimych innowacji. Teraz widzimy ją już w takich krajach jak Indie, Brazylia czy Indonezja. Ta sytuacja dotyka firmy oferujące usługi cloud computingu – spowolnienie dotyczy obszaru Azji i Ameryki Łacińskiej. Problem z tego rodzaju protekcjonizmem informatycznym polega na tym, że bariery handlowe, o których mówimy, są maskowane i przedstawiane jako działania promujące innowacje, wzmacniające bezpieczeństwo lub inne priorytety krajowe. To powoduje, że trudno jest się z nimi zmierzyć, używając tradycyjnych regulacji WTO lub możliwości zastosowania postępowań ochronnych. Potrzebujemy nowych rozwiązań w czasach gospodarki cyfrowej.

Raport BSA wymienia 5 rodzajów barier rynkowych dotkliwych dla sektora IT, przedstawiając dla każdej z nich odpowiednie przykłady (case study):

 • Przygotowywanie zamówień publicznych przez rząd bądź spółki publiczne pod kątem produktów rodzimych lub lokalnie stworzonej własności intelektualnej lub faworyzujących dany rodzaj technologii
 • Manipulowanie standardami technologicznymi w celu wzmocnienia firm krajowych i ochrony przed zagraniczną konkurencją
 • Powoływanie się na względy bezpieczeństwa w celu blokowania lub biurokratycznego ograniczania produktów informatycznych firm zagranicznych ze skutkiem uprzywilejowania firm lokalnych
 • Powstrzymywanie międzynarodowych dostawców usług cloud computingu poprzez wymagania dotyczące lokalizacji danych lub restrykcje w zakresie transakcji transgranicznych
 • Taryfy celne utrzymywane wobec faktu, że Porozumienie WTO w sprawie Technologii Informatycznych nie obejmuje wielu nowych technologii i istotnych rynków

Autorzy raportu wzywają USA i inne wiodące gospodarki z silną branżą informatyczną do pilnego zawarcia dwustronnych, wielostronnych lub regionalnych porozumień handlowych, by przezwyciężyć wspomniane bariery. BSA przedstawia następujący 8-punktowy plan:

 • Przekonywanie partnerów handlowych do przyjęcia transparentnego i niedyskryminującego systemu zamówień publicznych
 • Zadbanie, by przetargi komercyjne przeprowadzane przez spółki publiczne bądź kontrolowane przez Skarb Państwa odbywały się bez ingerencji władz
 • Stosowanie porozumień handlowych w celu ustalenia reguł promujących rynkowe standardy technologiczne
 • Ustanowienie klarownych reguł umożliwiających transgraniczny przepływ danych
 • Wzmocnienie ochrony własności intelektualnej i przeciwstawienie się barierom wejścia na rynek uzasadnianym pochodzeniem uprawnionego do własności intelektualnej lub miejscem, w którym taką własność intelektualną się rozwija
 • Wykonywanie istniejących zobowiązań handlowych i zadbanie, by nowe umowy handlowe odnosiły się do barier IT
 • Rozszerzenie Porozumienia WTO w sprawie Technologii Informatycznych (WTO’s Information Technology Agreement)
 • Zintensyfikowanie bilateralnego zaangażowania z istotnymi uczestnikami rynku w celu promowania najlepszych praktyk, pobudzających rozwój innowacyjności

Pełny raport opublikowany jest na blogu BSA TechPost www.bsa.org/techpost