Przygotowanie do komunikacji M2M (Machine to Machine)

Największe korzyści oferowane przez technologię M2M (Machine to Machine) to pełniejszy wgląd w działalność biznesową, większa efektywność i produktywność, lepsza współpraca oraz większa mobilność. Firmy, które nie wdrożą technologii M2M pozostaną w tyle za konkurencją  – to wnioski z badania SAP i Harris Interactive.

Komunikacja między urządzeniami (M2M) może mieć wpływ na gospodarkę i życie, podobnie jak innowacje technologiczne, które pojawiły się na rynku w dobie Internetu. Z badania przeprowadzonego przez firmę Harris Interactive na zlecenie SAP AG wynika, że niemal 30% osób podejmujących decyzje w sprawach infrastruktury informatycznej przyznaje, iż najlepszym skutkiem wdrożenia technologii M2M będzie powstanie inteligentnych miast.

Będą wśród nich inteligentne miasta zdolne do gromadzenia i analizowania w czasie rzeczywistym dużych ilości danych z inteligentnych, podłączonych do sieci urządzeń oraz z aktywności obywateli w mediach społecznościowych.

Większość respondentów przewiduje, że technologia M2M zapewni firmom i pracownikom lepszy wgląd w sytuację biznesową, w tym zdolność reagowania na zdarzenia zachodzące na rynku, a także większą efektywność i produktywność oraz lepszą współpracę. Za ważny skutek wdrażania technologii M2M, oferującej wiele nowych możliwości w miejscu pracy, uznano zwiększenie mobilności pracowników.

Podobnie jak w przypadku trendu BYOD (Bring Your Own Device), który promuje wykorzystywanie przez pracowników własnych urządzeń w miejscu pracy, motorem napędowym wdrażania technologii i usług M2M na całym świecie są konsumenci. W kwestii akceptacji modelu BYOD liderem wśród ankietowanych państw okazały się Chiny – aż 56% osób decydujących w sprawach infrastruktury IT w tym kraju stwierdziło, że ich firmy zaaprobowały ten model i wdrożyły aplikacje zwiększające produktywność na jednej lub wielu platformach mobilnych.

Z ankiety wynika również, że większość respondentów we wszystkich sześciu badanych krajach uważa technologię M2M za skutek „konsumeryzacji infrastruktury informatycznej” – w Indiach i Chinach sądzi tak odpowiednio 92% i 90% ankietowanych osób. Ze stanowiskiem tym zgodziła się też większość respondentów z Brazylii, Niemiec, Wielkiej Brytanii i USA (łączna średnia wyniosła 81%).

– Oczekuje się, że liczba różnego typu urządzeń podłączonych do Internetu osiągnie do 2020 r. poziom 50 mld (Berg Insight, raport „The Global Wireless M2M Market” – „Światowy rynek bezprzewodowych technologii M2M”, Tobias Ryberg, kwiecień 2012 r.), a główną rolę w tej transformacji odgrywają konsumenci – powiedział Sanjay Poonen, prezes działu technologii i rozwiązań mobilnych (Technology Solutions and Mobile Division) w firmie SAP. – Technologia M2M jest dziś wykorzystywana głównie do gromadzenia ogromnych ilości danych z urządzeń. Koncepcja „Internetu rzeczy” (Internet of Things) idzie o krok dalej, zapewniając integrację w czasie rzeczywistym danych pochodzących z urządzeń, systemów ERP i CRM, mediów społecznościowych oraz innych źródeł oraz umożliwiając inteligentne interakcje użytkowników z urządzeniami i vice versa oraz urządzeń z urządzeniami. Oznacza to kompleksową współpracę człowiek-maszyna z wykorzystaniem mediów społecznościowych. Urzeczywistnienie tej wizji wymaga infrastruktury, która może zapewnić obsługę wielkich zbiorów danych, analizę danych biznesowych oraz bezpieczną obsługę komunikacji mobilnej w chmurze.

Wykraczając poza korzyści dla konsumenta czy firmy, wielu respondentów z sześciu objętych ankietą krajów stwierdziło, że najważniejszym rezultatem wdrożenia technologii M2M będzie powstanie inteligentnych miast: Chiny (35%), Brazylia (35%), Niemcy (30%), Indie (27%), USA (25%) i Wielka Brytania (21%).

– Wizja społeczeństwa sieciowego (Networked Society), w ramach którego wszystko, co może odnieść korzyści z podłączenia do sieci, zostanie do niej podłączone, jest wspierana przez nasze globalne platformy do komunikacji między urządzeniami – powiedział Douglas Gilstrap, wiceprezes i szef ds. strategii w firmie Ericsson. – Spowoduje to powstanie nowych, innowacyjnych modeli biznesowych – od podłączonych do sieci automatów do sprzedaży drobnych towarów przez podłączone do sieci samochody aż po mieszkania, domy i miasta. Duże ilości danych można przekształcić w dogłębną wiedzę przydatną do podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym.

Respondenci wyrazili przekonanie, że technologia M2M stanowi naturalny krok w ewolucji technologii i zgodzili się w większości, że zapewnia ona liczne korzyści oraz że istnieje potrzeba jej szerszego rozpowszechnienia. W rzeczywistości średnio 70% osób decyzyjnych (w sprawach infrastruktury IT) z sześciu krajów objętych ankietą zgodziło się z opinią, że firmy, które nie wdrożą technologii M2M, pozostaną w tyle za konkurencją.

Wskaźnik ten jest tak wysoki prawdopodobnie dlatego, że większość respondentów dostrzega wymierne korzyści płynące z technologii M2M, m.in.:

  • zapewnienie firmom lepszego wglądu w prowadzoną działalność biznesową: Chiny 96%, Indie 88%, Brazylia 86%, Niemcy 79%, USA 74% i Wielka Brytania 61%,
  • zapewnienie firmom możliwości reagowania na zdarzenia zachodzące na rynku: Chiny 92%, Indie 86%, Brazylia 82%, Niemcy 82%, USA 78% i Wielka Brytania 73%.

Respondenci uważają również, że najważniejsze korzyści, jakie technologia M2M może zapewnić w miejscu pracy to:

  • większa efektywność – odpowiedź wybierana najczęściej w Brazylii (54%), Wielkiej Brytanii (53%) i USA (49%),
  • większa produktywność pracowników – odpowiedź wybierana najczęściej w Chinach (69%),
  • lepsza współpraca między pracownikami – odpowiedź wybierana najczęściej w Niemczech (63%),
  • większa mobilność pracowników – uznana za największą korzyść w Indiach (65%).

Bariery we wdrażaniu technologii M2M

Większość respondentów dostrzegała co najmniej jedną przeszkodę na drodze do wdrożenia technologii M2M, którą trzeba będzie usunąć, aby osiągnąć ww. korzyści. Osoby decyzyjne w sprawach infrastruktury informatycznej ze wszystkich krajów z wyjątkiem Chin uznali, że największą przeszkodę może stanowić brak wiedzy specjalistycznej niezbędnej do zarządzania wdrażaniem i bezpieczeństwem komunikacji M2M: Indie (66%), Brazylia (62%), USA (57%), Niemcy (56%) i Wielka Brytania (50%). W Chinach, choć większość respondentów za największą przeszkodę uznała również brak wiedzy specjalistycznej (63%), nieco wyższy odsetek ankietowanych osób wskazał jednak „sposób zarządzania wszystkimi danymi gromadzonymi przez technologię M2M w czasie rzeczywistym oraz analizy tych danych” (65%).

– Korzyści zapewniane przez technologię M2M są bezdyskusyjne, istnieją jednak bariery utrudniające wdrażanie rozwiązań w tej technologii, takie jak brak kompleksowych ofert wielobranżowych, problemy z zarządzaniem, bezpieczeństwem i obsługą wielkich zbiorów danych, a także niedobór odpowiednich globalnych rozwiązań komunikacyjnych, których potrzebują przedsiębiorstwa międzynarodowe – powiedział Sanjay Poonen. – SAP to jedyna firma działająca na pograniczu trzech branż – segmentu rozwiązań mobilnych, rozwiązań do obsługi wielkich zbiorów danych oraz rozwiązań do przetwarzania w chmurze, która jest w stanie błyskawicznie przekształcać ogromne ilości danych w użyteczną wiedzę i dostarczać najlepsze w swojej klasie rozwiązania z dziedziny „Internet rzeczy” zarówno dla konsumentów, jak i przedsiębiorstw.

Respondenci byli też głęboko przekonani, że decydujące znaczenie dla rozkwitu technologii M2M będzie mieć dostępność infrastruktury szerokopasmowej, takiej jak sieci LTE/4G: USA (91%), Chiny (91%), Indie (91%), Niemcy (88%), Wielka Brytania (87%) i Brazylia (85%). Osoby decyzyjne w sprawach infrastruktury informatycznej nie będą prawdopodobnie utrudniać wdrażania technologii M2M, gdyż większość z nich przyznała, że technologia ta będzie mieć wpływ na kwestie kadrowe (łączna średnia dla wszystkich sześciu krajów 62%). Większość respondentów stwierdziła też, że nie obawia się zakłóceń w wyniku wdrażania technologii M2M (średnia 55%).

* * *

Ankieta została przeprowadzona online przez firmę Harris Interactive na zlecenie SAP od 15 stycznia do 1 lutego 2013 r. Wzięło w niej udział 751 osób decyzyjnych w sprawach infrastruktury informatycznej z Brazylii (n=126), Chin (n=125), Niemiec (n=125), Indii (n=125), Wielkiej Brytanii (n=125) i USA (n=125). Na potrzeby tego badania „osobę decyzyjną w sprawach infrastruktury informatycznej” zdefiniowano jako osobę dorosłą (w wieku co najmniej 18 lat), która jest obecnie zatrudniona w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin, ma co najmniej częściowy wpływ na wybór usług telekomunikacyjnych do przesyłania głosu i danych oraz usług mobilnych, a także pracuje w firmie osiągającej w danym kraju co najmniej przychody: Brazylia 75 mln reali, Chiny 10 mld CNY, Niemcy 100 mln euro, Indie 5 mld rupii, UK 100 mln GBP, USA 500 mln USD.