Planowanie procesu produkcji w oparciu o symulację na planie

Dla wielu przedsiębiorców najtrudniejsze w zarządzaniu produkcją jest odpowiednie planowanie, od którego zależy optymalna wydajność i rentowność procesu wytwarzania. Wynika to z tego, że wymaga ono przewidywania wielu zmiennych kluczowych dla efektu końcowego procesu produkcji. Aby ułatwić sobie to zadanie i prawidłowo określić składowe planowanego procesu, planiści korzystają z rozwiązań informatycznych dedykowanych przedsiębiorstwom produkcyjnym.

Ścieżka ofertowania w przedsiębiorstwie rozpoczyna się w dziale handlowym, do którego kierowane jest zapytanie przesłane przez klienta. Jednak pracownik tego działu odpowiedzialny za przygotowanie wstępnej oferty zazwyczaj nie dysponuje pełną informacją na temat zdolności produkcyjnych w danym momencie. Informacje te dopiero musi uzyskać, co odbywa się w drodze komunikacji między poszczególnymi działami. Jest to standardowa procedura, która angażuje wiele osób i zazwyczaj zajmuje dużo czasu, przy czym nie zawsze też pozwala zgromadzić wszystkie dane potrzebne do wykonania potencjalnego zlecenia.

Planowanie na etapie ofertowania i wyceny

Określenie kluczowych czynników potrzebnych dla wstępnej oceny możliwości produkcyjnych przedsiębiorstwa (CRP – Capacity Requirements Planning) i kalkulacji kosztów planowanej produkcji często okazuje się bardzo trudne na tak wczesnym etapie. Na potrzeby oferty pod uwagę muszą być brane wszystkie zasoby:

  • maszynowe (gniazda produkcyjne),
  • narzędziowe (elementy i części maszyn),
  • materiałowe (surowce w ilości odpowiedniej do zlecenia, aby nie wystąpiły braki lub nadmiary na magazynie),
  • ludzkie (pracownicy obsługujący urządzenia i zarządzający procesem).

Ponadto należy uwzględnić wszystkie operacje planowanego procesu produkcyjnego oraz rodzaj przypisanego do nich zlecenia technologicznego. Powyższe składowe trzeba dokładnie rozpatrzeć w kontekście terminu wykonania zamówienia. Jest to podstawą prawidłowej oceny możliwości produkcyjnych przedsiębiorstwa potrzebnych do opracowania oferty wraz z wstępną wyceną.

Symulacja produkcji w systemie TimeLine ERP

W ocenie zdolności produkcyjnych i w przygotowaniu wstępnej wyceny zamówienia pomagają  systemy z opcją symulacji produkcji na planie, które coraz częściej znajdują zastosowanie w przedsiębiorstwach dążących do automatyzacji procesów. Przykładem rozwiązania z opcją symulacji na planie jest system zrządzania produkcją TimeLine, który w sposób automatyczny daje odpowiedź na pytania, czy przedsiębiorstwo posiada zdolności produkcyjne potrzebne do przyjęcia zamówienia i jego realizacji w przewidzianym terminie, czy w ogóle warto podjąć się wykonania zlecenia i czy zapewni ono oczekiwany zysk.

W przypadku tego oprogramowania zamówienie jest poddawane symulacji z uwzględnieniem już istniejącego planu produkcyjnego, dzięki czemu można sprawdzić, czy nie zaburzy ono prac w obrębie uruchomionych linii produkcyjnych. Po uwzględnieniu na planie nowego zlecenia pozostałe realizacje podlegają przesunięciu na wykresie Gantta, co daje podstawę do realnej oceny zdolności produkcyjnych. W szybki sposób można więc ustalić, czy:

  • dostępne będą maszyny i urządzenia,
  • dostępni będą pracownicy o wymaganych kompetencjach,
  • dostępne będą materiały, czy też konieczny będzie ich zakup.

Proces symulacji w systemie TimeLine może rozpoczynać się od zaimportowania partlisty z pliku CAD, zawierającej elementy składowe planowanego wyrobu. System daje możliwość symulacji produkcji wyrobu całkiem nowego lub gotowego. W pierwszym przypadku niezbędne będzie określenie technologii, podczas gdy w drugim można bazować na już istniejącej. Wystarczy więc przy projekcie kalkulacji wskazać, czy dotyczy on modyfikacji produktu, czy wykonania produktu zupełnie nowego. Następnie system automatycznie utworzy strukturę dla produktu, uwzględniając wszystkie składające się na niego surowce. Na koniec pozostaje już tylko dodać listę kolejnych operacji procesu wytwarzania produktu. Dysponując kompletnym projektem, można uruchomić symulację zamówienia obrazującą przebieg planowanego procesu produkcji.

Korzyści planowania z wykorzystaniem symulacji

Symulacja na planie jest miarodajną metodą planowania. W trakcie jej trwania system automatycznie zbiera wszystkie dane, a po zakończeniu procesu dostarcza wyniki dotyczące kosztów kalkulacji projektu, jakie zostały wygenerowane w związku z realizacją zamówienia. Na ich podstawie można już dokonać wstępnej wyceny potrzebnej do przygotowania oferty i wskazać realny termin wykonania prac. Co więcej, w oparciu o uzyskane wyniki można przygotować nawet kilka ofert, szacowanych dla różnej liczby wyrobów. W ten sposób klient ma możliwość wyboru tej najkorzystniejszej pod względem przewidywanych kosztów czy terminu. W momencie otrzymania decyzji od klienta wystarczy wybrać w systemie odpowiednią wersję oferty i oznaczyć ją jako projekt zakończony, który będzie brany pod uwagę przy uruchamianiu właściwej produkcji.

Zaletą symulacji jest możliwość dokładnej analizy poszczególnych operacji składających się na proces planowanej produkcji. Pozwala to zweryfikować wstępne założenia w odniesieniu do rodzaju i liczby zasobów, a także kolejności ich wykorzystania, dzięki czemu zdecydowanie łatwiej jest zapobiegać zakłóceniom dezorganizującym produkcję.

Software wsparciem w planowaniu produkcji

W dobie automatyzacji systemy informatyczne okazują się kluczowe w planowaniu i zarządzaniu produkcją. Odpowiednio dobrane i wykorzystane ułatwiają organizację całego procesu od momentu przesłania zamówienia, poprzez ocenę zasobów przedsiębiorstwa, aż po opracowanie oferty z wyceną. Ich rolę szczególnie doceniają planiści odpowiedzialni za przyjęcie zamówienia, którzy na podstawie realnych danych mogą niemal precyzyjnie ocenić, w jakim terminie i przy jakich kosztach możliwe będzie wykonanie zlecenia, a przede wszystkim, czy zapewni ono przedsiębiorstwu zysk na oczekiwanym poziomie.

OPTeam SA

Tajęcina 113

36-002 Jasionka

tel. 17 867 21 00

e-mail: opteam@opteam.pl

https://opteam.pl/