PcVue – oprogramowanie nadzorujące w Grupie Seche

Grupa Seche i jej spółka zależna Tredi wybrały oprogramowanie nadzorujące PcVue firmy ARC Informatique, które ma stać się standardem obowiązującym we wszystkich fabrykach grupy – zarówno w spalarni odpadów przemysłowych i pochodzących z gospodarstw domowych, jak i w elektrowniach wykorzystujących biogaz. Od momentu pierwszego wdrożenia w 2005 r. oprogramowanie PcVue wykorzystywane jest w 16 oddziałach grupy, czyli monitoruje ponad 500 000 zmiennych procesowych.

Seche Environnement to francuska firma specjalizująca się w przetwarzaniu i przechowywaniu wszelkiego rodzaju odpadów (z wyjątkiem radioaktywnych), pochodzących z przemysłu lub przedsiębiorstw użyteczności publicznej. Grupa obecnie posiada we Francji ponad 20 oddziałów. Z kolei Tredi specjalizuje się w niebezpiecznych odpadach przemysłowych, które nie mogą być przetwarzane w taki sam sposób jak odpady z gospodarstw domowych.

Zespół inżynierów zajmujących się systemami sterowania od 2003 r. pracuje nad opracowaniem biblioteki typowych obiektów specyficznych dla każdego rodzaju aktywności grupy oraz nad wdrożeniem możliwie najbardziej ergonomicznych rozwiązań. Grupa Seche będzie nadzorować rozwój wybranego systemu sterowania i kontroli, aby zapewnić jego standaryzację oraz szybkie i wydajne wprowadzenie go w innych fabrykach. Aplikacje sterujące mogą być więc łatwo grupowane razem w jednej lokacji: w przypadku niektórych zadań, rejestracji czy powiadamiania o zdarzeniach działają już w sposób scentralizowany.

Rozwiązanie oparte na PcVue zostało po raz pierwszy zainstalowane w 2005 r. w największej spalarni i centrum odzyskującym energię należącym do Grupy Seche, mieszczącym się w Salaise Sur Sanne. Przetwarza ono rocznie około 250 000 ton odpadów przemysłowych i niebezpiecznych, odpadów pochodzących z gospodarstw domowych i skażonych odpadów medycznych. Po raz pierwszy wykorzystano tam jednostkę uzdatniającą wodę. Priorytetem było określenie standardów obiektów, opracowanie całej specjalnej biblioteki dla PcVue oraz sterowników logicznych. Zdecydowano o zaadaptowaniu rozwiązań komunikacyjnych opartych na czujnikach światłowodowych.

Fabryka Salaise

– PcVue był stopniowo wprowadzany do użytkowania w kolejnych jednostkach centrum Salaise – wspomina Therrien, menedżer IT Grupy Seche. – Rozpoczęliśmy od modernizacji jednostki 1 z dwoma obrotowymi piecami. PcVue nadzoruje wszystkie typowe funkcje i zadania procesu produkcyjnego, co oznacza monitorowanie około 30 000 zmiennych. Następnie częściowo zmodernizowaliśmy jednostkę 2, zakładając nową instalację systemu wprowadzania odpadów, zapewniającą działanie w trybie zamkniętym (szczelnym).

W jednostce Salise 3 system sterowania jest aktualnie wymieniany. Sterowniki logiczne PLC firmy Rockwell zostaną zastąpione sterownikami Telemecanique zgodnymi z Unity i PcVue (dwa serwery I/O i 5 klientów).

– Jesteśmy szczególnie zadowoleni z obiektowej organizacji bazy danych – mówi Therrien. – Gdy obiekty zostaną utworzone, łatwo znaleźć pozycję, która ma kontrolować sterownik PLC. W przeszłości, aby zarządzać monitorowaniem zmiennych, należało je nazwać i utworzyć tabelę przyporządkowującą. Obecnie nie trzeba nawet pracować z adresami czy zmiennymi, gdyż zamiana jest tworzona automatycznie przez serwer OPC. Także funkcje graficzne są bardzo przydatne i łatwe do implementacji – bez problemu można się przełączać między trybem runtime a development – możemy wtedy zmieniać lub dodawać funkcje do systemu działającej fabryki.

Program PcVue jest szeroko używany przez Seche do monitorowania elektrowni wytwarzających energię z biogazu pochodzącego z centrów składowania odpadów komunalnych. Biogaz powstały z dekompozycji odpadów składa się głównie z metanu, zasila turbiny wytwarzające energię elektryczną.

PcVue został zainstalowany w centrum składowania odpadów DRIMM w pobliżu Tuluzy (Francja, Haute-Garonne), a także ostatnio w fabryce w Changé w pobliżu Laval. Gazy spalinowe z turbiny trafiają do kotła wytwarzającego parę. Para ta jest używana do suszenia paszy. PcVue został także zainstalowany w oddziałach w Vienne i Opale (Nord Pas de Calais). (ej)