Narzędzia do… doskonałości

O wykorzystaniu systemów firmy StatSoft w sektorze farmaceutycznym

Pliva Kraków należy do czołówki polskich producentów leków i preparatów farmaceutycznych. Historia zakładu sięga roku 1931, w którym na obrzeżach Krakowa powstała filia znanej szwajcarskiej firmy – Dr A. Wander SA. W okresie powojennym zakład pod nazwą Krakowskie Zakłady Farmaceutyczne wszedł do ogólnopolskiego zrzeszenia farmaceutycznego Polfa. W 1997 r. zakończony został proces prywatyzacji fi rmy, która stała się częścią chorwackiej fi rmy Pliva d.d.

Stając się częścią międzynarodowego koncernu, Pliva Kraków rozpoczęła dostosowywanie standardów wytwarzania do wymagań obowiązujących w Unii Europejskiej i USA. Efektem podjętych działań było otrzymanie prestiżowegocertyfi katu jakości brytyjskiej Agencji ds. Kontroli Leków (MHRA), pozwalającego na wprowadzenie produktów na rynki krajów Unii Europejskiej. Kolejnym krokiem było pomyślnie przejście audytu amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) w roku 2005, co otworzyło przed produktami fi rmy Pliva Kraków rynek USA.

Jako nowoczesne i otwarte na przyszłość przedsiębiorstwo, Pliva Kraków nie zrezygnuje z dalszego podnoszenia efektywności funkcjonowania wszystkich obszarów działania. Systematycznie wdrażane są systemy informatyczne, obejmujące między innymi: zarządzanie fi nansami, gospodarkę materiałową i remontową, planowanie produkcji, dystrybucję, zarządzanie jakością oraz kadrami. Obecnie wprowadzane są rozwiązania umożliwiające efektywne zarządzenie dokumentacją GxP.

W celu ciągłego doskonalenia jakości produktów i procesów szeroko wykorzystywane są metody analizy danych, oferowane w pakiecie STATISTICA firmy StatSoft. Stosowane na wszystkich etapach rozwoju produktu, od projektowania procesu przez jego weryfi kację w czasie walidacji do monitorowania rutynowej produkcji, umożliwiają głębsze poznanie procesów technologicznych oraz zidentyfi kowanie tych obszarów, które wymagają dalszego doskonalenia. Uzyskane w ten sposób korzyści zapewniają poprawę działania przedsiębiorstwa, redukcję kosztów oraz sprostanie wyzwaniom, które stoją przed firmą farmaceutyczną w XXI.