Jeleniogórskie Elektrownie Wodne wdrożyły system Impuls 5

  Rozwiązanie informatyczne objęło wszystkie obszary funkcjonalne działalności Jeleniogórskich Elektrowni Wodnych Sp. z o.o. (JEW).  W przypadku JEW równie ważne jak w pozostałych podmiotach grupy okazało się rozwiązanie kwestii inwestycji i remontów.

  Podstawową działalnością Spółki jest produkcja energii elektrycznej w elektrowniach wodnych, opierająca się na doświadczeniach wyniesionych z ponad stuletniej tradycji pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Podobnie jak w przypadku innych firm specjalizujących się w produkcji energii także w przypadku elektrowni wodnych działalność zakładu można podzielić na dwa podstawowe obszary – operacyjny oraz wspomagający. Podział ten wynika z konieczności prowadzenia, obok działalności opartej na eksploatacji posiadanej infrastruktury, inwestycji w nowe moce wytwórcze.

  Najważniejszym wyzwaniem, przed jakim stanęli wdrożeniowcy firmy BPSC było właśnie rozwiązanie  w systemie kwestii dwóch aspektów funkcjonowania firmy – remontowej oraz inwestycyjnej.

  – Pomimo tego, że obydwa te procesy różnią się między sobą charakterem i sposobem prowadzenia prac z nimi związanych, to z punktu widzenia sposobu wprowadzania informacji do systemu są one identyczne – mówi Jacek Kaciłowicz, Project Manager odpowiedzialny za wdrożenie w JEW – Pojawiające się różnice są wynikiem wymagań związanych z planowaniem w początkowej fazie i rozliczeniem w końcowej, zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych. Tę specyfikę musiały uwzględniać rozwiązania w ramach systemu Impuls 5 – dodaje Jacek Kaciłowicz.

  Niemniej istotna w przypadku tego wdrożenia była również kwestia przygotowywania analiz na potrzeby podejmowania strategicznych decyzji, które opierać się będą na realnych danych dostarczanych przez takie funkcjonalności jak Plan 9000 czy Finanse-Księgowość. Wdrożone rozwiązanie – Impuls Business Intelligence – wspiera planowanie, budżetowanie, prognozy i symulacje. Pozwala również na formułowanie zapytań o konsekwencje zmian ceny lub ilości poprzez mechanizmy symulacji i kalkulacji kosztów oraz przychodów, umożliwia tworzenia wariantowych budżetów dla centrów, ośrodków odpowiedzialności, jak również ich wzajemne porównania (także

  z danymi z zatwierdzonego planu techniczno-ekonomicznego). Funkcja tworzenia sprawozdań finansowych na podstawie danych prognozowanych dodatkowo wzbogaca możliwości analityczne tego rozwiązania.

  Użytkownicy otrzymali dostęp do systemu oraz wsparcie merytoryczno-serwisowe w zakresie finansowo-księgowym, kadrowo-płacowym, środków trwałych i budżetowania, gospodarki remontowej i magazynowej, a także transportu. Wszystkie te elementy są zintegrowane w ramach systemu, co pozwala na przykład na ewidencję prac remontowych w podziale na poszczególne karty pracy.