Informatyka w logistyce – cz. 1

  Logistyka może, ale nie musi być wydzieloną dziedziną działalności (branżą). To pojęcie bardzo szerokie, obejmujące wszystkie zagadnienia związane z przepływem ładunków oraz towarzyszących im informacji

  Dawniej logistyką nazywano procesy związane z zaopatrzeniem. Było to pojęcie nieco zawężone, gdyż nie obejmowało magazynowania ani dostaw ładunków bezpośrednio na linie produkcyjne. Dziś mianem logistyki określa się proces planowania, realizowania i kontrolowania przepływu surowców, materiałów do produkcji oraz wyrobów gotowych. Każdy ładunek opatrzony jest odpowiednią informacją identyfikującą go w każdej fazie procesu logistycznego. Działania logistyczne mogą obejmować m.in.: prognozowanie popytu, przepływ informacji, kontrolę zapasów, czynności manipulacyjne, realizowanie zamówień, serwis i zaopatrywanie w części, procesy zaopatrzeniowe, pakowanie, obsługę zwrotów, gospodarowanie odpadami, transport i składowanie.

  Ciekawa jest definicja logistyki wywodząca się z języka angielskiego opisana za pomocą 7R – right product, right quantity, right value, right place, right time, right customer, right price (zapewnienie dostępności właściwego produktu we właściwej ilości, właściwej jakości, we właściwym czasie, właściwym miejscu, właściwemu klientowi po właściwej cenie).

  Logistyka występuje we wszystkich branżach i to nie tylko produkcyjnych. Istnieje pewna specyficzna jej część związana z transportem na większe odległości i poza terenem firmy (np. materiałów do produkcji) oraz z dystrybucją towarów. W tym przypadku nastąpiła specjalizacja usług, które zgodnie z uwarunkowaniami ekonomicznymi przejęły firmy transportowe, spedycyjne oraz centra logistyczne. Firmy świadczące takie usługi nie mają związku ani z dostawcą, ani z odbiorcą przewożonych czy składowanych ładunków – występują jedynie jako pośrednicy w przekazywaniu ładunków i dotyczącej ich informacji.

  Procesy logistyczne ze względu na rolę pełnioną w łańcuchu dostaw można podzielić na trzy podstawowe typy:

  • usługi potocznie nazywane logistycznymi, polegające na transporcie, składowaniu i dystrybucji ładunków przez wyspecjalizowane firmy transportowe, spedycyjne i logistyczne,
  • logistykę związaną z zaopatrzeniem materiałowym przedsiębiorstw (dostarczanie materiałów do magazynu i towarów z magazynu, składowanie na terenie magazynu),
  • logistykę dostaw materiałów na linie produkcyjne.

  W każdym z tych procesów przydatne, a często wręcz niezbędne są odpowiednie systemy informatyczne, które zapewniają sprawny przepływ ładunków, minimalizację powierzchni magazynowych, prognozowanie i planowanie przepływów, środków transportowych oraz sprawny obieg dokumentów.

  Logistyka w transporcie

  W przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych podstawową rolę odgrywają systemy zarządzania flotą samochodową oraz systemy nawigacyjne i śledzące pojazdy. Pierwsze z wymienionych służą do efektywnego wykorzystania posiadanego parku samochodowego w dwóch aspektach – utrzymania sprawności eksploatacyjnej oraz maksymalnego wykorzystania ładowności pojazdów dzięki odpowiedniej organizacji tras i ładunków.

  Systemy nawigacyjne i śledzące (m.in. wykorzystujące nawigację GPS oraz tachografy) ułatwiają pracę kierowcom oraz zapewniają nadzór nad pojazdami będącymi w ruchu. Komunikacja odbywa się za pomocą łączności komórkowej lub terminali mobilnych.

  Logistyka w przedsiębiorstwach

  Dostarczanie ładunków do przedsiębiorstwa, ich magazynowanie, dostawa na linie produkcyjne, a później magazynowanie i dystrybucja towarów to procesy biznesowe mające podstawowe znaczenie dla prawidłowego działania przedsiębiorstwa. Związane jest to nie tylko z przedsięwzięciami organizacyjno-eksploatacyjnymi, ale także z fi nansowymi. Duży magazyn (wypełniony materiałami) to z jednej strony zapewnienie ciągłości produkcji, ale z drugiej – wysokie koszty składowania, a także zamrożone środki obrotowe.

  Z kolei produkcja w trybie just-in-time to dostawy bezpośrednio na produkcję, często bez konieczności posiadania dużych powierzchni magazynowych, ale okupione ryzykiem wystąpienia perturbacji w przypadku awarii w łańcuchu dostaw. Jak znaleźć złoty środek z jednej strony gwarantujący zabezpieczenie produkcji w przypadku takich zdarzeń, a z drugiej – minimalizujący koszty składowania? W tym właśnie mają pomóc systemy informatyczne. Zarówno te związane z pojedynczymi składnikami łańcucha dostaw (materiałami, środkami eksploatacyjnymi), jak i organizujące przepływ materiałów czy produktów na poziomie linii produkcyjnych i przedsiębiorstwa, a także wszelkie narzędzia służące do kontroli, planowania, zarządzania ryzykiem oraz finansowe związane z wartością materiałów czy ogólniej – ładunków w magazynie i obrotem wewnątrz przedsiębiorstwa.

  W każdym z takich systemów występuje przedmiot jako podstawowy obiekt. Pewnym wyjątkiem są systemy finansowe, które posługują się wartościami (ściśle związanymi z określonymi przedmiotami). Dlatego podstawą wszelkich systemów logistycznych jest identyfikacja elementów (czyli surowców, materiałów, ładunków, wyrobów gotowych). Służą do tego coraz bardziej zaawansowane systemy automatycznej identyfikacji bazujące z reguły na kodach paskowych bądź identyfikacji radiowej EPC/RFID.

  Standaryzacją i zarządzaniem międzynarodowym systemem identyfikacji zajmuje się organizacja GS1 (Global System One) promująca system o tej samej nazwie, której poprzednikiem była EAN International, a system nazywał się EAN.UCC. Dziś stosowanych jest kilka rodzajów kodów GS1, znanych dotąd jako RSS (Reduced Space Symbolowy), które mogą występować jako kody skrócone, spiętrzone, ograniczone, rozszerzone, wielokierunkowe itp. Kolejne wersje pojawiały się jako wyraz zapotrzebowania na zwiększenie ilości informacji w kodzie, łatwości odczytu czy konieczność zmieszczenia kodu na ograniczonej powierzchni. Pełna implementacja symboli w systemie GS1 ma nastąpić do 2010 r.

  EPC/RFID (Electronic Produkt Code/Radio Frequency Identification) to standard zapisu informacji i system kontroli przepływu ładunków bazujący na falach radiowych oraz metkach wyposażonych w mikrochip elektroniczny. Kody kreskowe są tańsze w stosowaniu, natomiast ich wadą jest konieczność „zobaczenia” etykiety przez czytnik. Metki radiowe natomiast – gdy zostaną przyjęte jako ogólnoświatowy standard oznaczania przedmiotów – przyczynią się do usprawnienia procesów logistycznych. Metki takie mogą być bowiem odczytywane z pojedynczych sztuk ukrytych w opakowaniach zbiorczych, a czytnik może znajdować się w odległości nawet kilku metrów od metki. Towar będzie przyjęty do magazynu, gdy paleta przejedzie przez bramkę elektroniczną, a wszystkie towary na palecie zostaną automatycznie wprowadzone do systemu (identycznie będzie się odbywać zliczanie towarów w koszyku w supermarkecie – wystarczy przejazd koszyka z zawartością przez taką właśnie bramkę, a zostanie wystawiony rachunek). Remanent w magazynie sprowadzi się do powolnego przejazdu wózka z czytnikiem po alejkach (zamiast żmudnego skanowania kodów paskowych z każdego opakowania na półce).

  Systemy dla logistyki

  Sercem większości systemów informatycznych obsługujących logistykę są informacje zebrane z ładunków oznaczonych kodami kreskowymi bądź znacznikami RFID. Dalej następuje obróbka informacji oraz zarządzanie nimi, a następnie przemieszczanie tych ładunków (na produkcję, do miejsc składowania itp.). Większość systemów logistycznych oferuje narzędzia do optymalizacji pracy transportu samochodowego bądź wewnętrznego (wózki, układnice).

  Jako systemy współpracujące występują aplikacje do automatycznego tworzenia i przetwarzania dokumentów oraz do elektronicznej wymiany danych. Ma to szczególne znaczenie w przypadku przyspieszania obiegu dokumentów i zastąpienia dokumentów papierowych elektronicznymi. Na uwagę zasługują także platformy standaryzujące i organizujące wymianę informacji między przedsiębiorstwami – EDI (Electronic Data Interchange), a zwłaszcza umożliwiające wymianę danych między różnego rodzaju formularzami, także stworzonymi w różnych językach (z reguły korzystają one z języka XML oraz standardu EDIFACT).

  Coraz większego znaczenia nabierają też systemy bazujące na urządzeniach mobilnych, dzięki czemu informacja dostępna jest „od ręki” (natychmiast) „do ręki” (do terminalu w dłoni operatora). Razem z automatyczną identyfikacją oraz systemami zarządczymi stanowią potężne narzędzie służące do usprawniania procesów logistycznych.

  W następnym numerze przedstawimy

  wybrane systemy dla logistyki oferowane

  na polskim rynku. 

  Bogusław Tober Project Manager Asseco Business Solutions

   

  Rozwój firm i konsolidacje, rozszerzenie rynków zbytu oraz agresywna konkurencja powodują, że wzrasta zainteresowanie systemami rozbudowanymi, umożliwiającymi całościowe spojrzenie na procesy biznesowe firmy. Coraz większy nacisk kładzie się na wspomaganie zarządzania łańcuchem dostaw (SCM), przy czym najistotniejsza jest precyzja i szybkość reakcji. Stąd poszukiwanie rozwiązań umożliwiających elektroniczną wymianę danych nie tylko z odbiorcami i dostawcami, ale również firmami spedycyjnymi, kurierskimi czy z systemami operatorów logistycznych. Wzrasta zainteresowanie rozwiązaniami bezprzewodowymi wspierającymi zarządzanie magazynem.

   

  Rafał Dziedziczak Marketing Manager w Consafe Logistics

   

  Dziś już nie wystarczy, by system magazynowy klasy WMS doskonale zarządzał magazynem. Klienci poszukują rozwiązań, dzięki którym mobilny handlowiec może „mieć przy sobie” magazyn podczas wizyty u klienta. Integracja systemów WMS i SFA wydaje się obecnie naturalnym etapem ewolucji klasycznych systemów zarządzania magazynem.

   

  Krzysztof Kalisz Logifact – Systems

   

  Firmy decydując się na wdrożenie systemu usprawniającego procesy zarządzania strumieniami materiałowymi, oczekują przede wszystkim eliminacji pomyłek, przyspieszenia pracy, pełnej kontroli procesów i sterowania operacjami.

   

  Należy jednak podkreślić, że logistyka jest dziedziną bardzo ścisłą. System IT dla logistyki operuje na fizycznym towarze („tu i teraz”) i nie ma w nim miejsca na tzw. operacje wirtualne. Ponadto systemy w logistyce realizują zazwyczaj zadania na poziomie operacyjnym i w trybie online, dlatego niezwykle istotna jest ich niezawodność i szczególne dostosowanie do wymagań użytkowych.

   

  Największym jak dotąd problemem czy też ograniczeniem dla tego typu systemów jest brak standardów w logistyce. Od kilkudziesięciu lat standardy te są krok po kroku wypracowywane, ale nadal prawdziwy system dla logistyki musi być w dużym stopniu dedykowany.

   

  Artur Prymus dyrektor Działu Usług Doradczych i Rozwoju Surfland Systemy Komputerowe

   

  Dawniej procesy logistyczne w przedsiębiorstwach były traktowane jako uzupełnienie działalności podstawowej. Wraz z rosnącymi wymaganiami rynku sprawna logistyka jest obecnie niezbędna, gdyż wpływa na prawidłowe funkcjonowanie, rozwój i wizerunek przedsiębiorstwa.

   

  Rosnące potrzeby związane z obsługą zadań logistycznych wymagają efektywnych rozwiązań, które dzięki swej elastyczności umożliwią szybką reakcję na zmieniające się otoczenie. Wsparte odpowiednim systemem informatycznym procesy logistyczne mogą być realizowane sprawniej, w sposób bardziej uporządkowany. Pozytywne efekty zmian są odczuwalne w krótkim okresie po wdrożeniu.

   

  Cezary Stańczyk prezes TOT.NET

   

  Główne cele wprowadzania rozwiązań informatycznych w obszarze logistyki – to wyeliminowanie błędów ludzkich, rejestracja informacji w czasie rzeczywistym, wyeliminowanie przekazywania informacji w formie papierowej oraz inwentaryzacja online. Systemy informatyczne dla logistyki muszą wiele informacji „czytać z kontekstu” i bazować na powtarzalnych operacjach. Można to osiągnąć, przekazując pracownikom, którzy wykonują operacje magazynowe, narzędzie w postaci przenośnych terminali z zainstalowaną aplikacją mobilną. Bazując na oznakowaniu miejsc, zdarzeń i jednostek logistycznych etykietami z kodem kreskowym lub RFID, rejestrację wielu zdarzeń można sprowadzić do zeskanowania jednej lub kilku etykiet.

   

  Arkadiusz Niemira prezes zarządu PSI Produkty i Systemy Informatyczne

   

  W Polsce rosną wymagania dotyczące systemów WMS. Wynika to z dwóch czynników: zwiększenia kosztów pracy i wyższych wymagań dotyczących wydajności. WMS musi zapewniać realizację maksymalnej liczby operacji magazynowych i optymalne wykorzystanie istniejących zasobów. Powinien być przy tym niezawodny i bezpieczny, w pracującym z maksymalną wydajnością magazynie nie ma bowiem czasu na przestoje wynikające z błędów czy awarii systemu. WMS powinien faktycznie zarządzać procesami magazynowymi, a nie jedynie służyć do ich dokumentowania.

   

  Łukasz Musialski partner ds. zarządzania produktem w Logisys

   

  W czasach, gdy przy ostrej konkurencji i niewielkich marżach błędy w procesie i ich koszty są szczególnie bolesne, należy stawiać na wydajność ludzi i niemal całkowitą redukcję błędów. Rotacja pracowników operacyjnych i gwałtownie rosnące płace sprawiają, że ergonomia działania człowieka pracującego z terminalem mobilnym oraz eliminacja zbędnych opóźnień wynikających z niedoskonałości technik komunikacyjnych zaczynają być w cenie. Dzięki wykorzystaniu rozwiązań IT wydajność operacyjna może wzrosnąć nawet o kilkadziesiąt procent w stosunku do tradycyjnych rozwiązań. Na przykład w projekcie dla Wix-Filtron liczba błędnie wysyłanych opakowań produktów spadła do zaledwie 22 na milion wysyłanych!

   

  Jacek Lisowski dyrektor Działu Aplikacji Biznesowej safo.mag,

   

  Asseco Business Solutions, Pion Biznesowy Safo Zastosowanie systemów klasy WMS jest bardzo szerokie. Dzięki automatycznej identyfikacji towarów, opakowań zbiorczych i jednostek logistycznych wykorzystanie nowoczesnego oprogramowania znacznie zmniejsza liczbę błędów popełnianych przez pracowników magazynu.

   

  Odzwierciedlenie w systemie rzeczywistych procesów zachodzących w firmie pozwala na ich rejestrację (śledzenie), późniejszą analizę, a w efekcie na optymalizację pracy magazynu. Optymalizacja z jednej strony polega na zautomatyzowaniu niektórych czynności, a z drugiej m.in. na podziale zadań pomiędzy niezależne zespoły, dopasowaniu zadań do możliwości ich realizacji przez pracownika czy skróceniu drogi poprzez np. wyeliminowanie pustych przebiegów wózków widłowych.

   

  Jacek Skliński specjalista rozwiązań biznesowych, Winuel

   

  Czas ma swoją wagę. Jeśli nawet czynności trwają krótko, ale wykonywane są wielokrotnie, ich usprawnienie może znacząco wpłynąć na efektywność procesów logistycznych. Do tego niezbędna jest wiedza, którą mogą zapewnić tylko systemy informatyczne. Precyzyjne zaplanowanie procesu, kolejności i miejsc obsługi pojazdów wjeżdżających na teren zakładu, z uwzględnieniem priorytetu dostawy, pozwala na ograniczenie strat czasu powstałych w wyniku tworzenia się kolejek. Z kolei stosowanie kart dostępu, kontrola wagi pojazdów, rejestracja transportów i osób w systemie, a także możliwość powiązania konkretnej czynności z osobą ją wykonującą, znacznie podnoszą poziom kontroli operacji logistycznych.

   

  Witold Kiliański prezes zarządu Controlling Systems

   

  Obsługa controllingu i budżetowania staje się coraz ważniejszym zadaniem na rosnącym, ale też mocno konkurencyjnym rynku usług logistycznych. Firmy logistyczne oczekują od takich rozwiązań możliwości pracy w architekturze rozproszonej, wykonanie z kolei powinno być łatwo udostępniane zainteresowanym. Chodzi o to, by skrócić cykl tzw. menedżerskiego sprzężenia zwrotnego, czyli czas pomiędzy wystąpieniem określonego zdarzenia, zewidencjonowaniem go a udostępnieniem informacji zainteresowanemu.

   

  Ważne jest też planowanie nie tylko wielkości finansowych, ale i wielu jednostek naturalnych (km, m2 czy tona), przeliczenie ich w modelu controllingowym i na tej podstawie uzyskanie informacji stricte finansowych.

  Autor: Tomasz Kurzacz, MSI Polska