Europejskie przedsiębiorstwa czują się bardziej narażone na wstrząsy rynkowe związane z informatyką

  Badanie przeprowadzone przez analityków z firmy McKinsey wskazuje, że technologia odgrywa coraz większą rolę w działaniach przedsiębiorstw mających na celu wzrost wydajności.  

  Szefowie europejskich firm są przekonani, że ich przedsiębiorstwa są bardziej podatne na wstrząsy rynkowe, związane z rozwiązaniami informatycznymi niż te z innych części świata. Świadczą o tym wyniki raportu „Time to Raise the CIO’s Game: A Call to Action for European Companies” (Nadszedł czas, aby dyrektorzy ds. informatycznych poprawili swoje wyniki — wezwanie do działania dla europejskich przedsiębiorstw), opublikowanego przez firmę doradczą McKinsey & Company.  

  74% szefów europejskich firm, które wzięły udział w badaniu przeprowadzonym przez firmę McKinsey stwierdziło, że ich przedsiębiorstwa są „bardzo” lub „w najwyższym stopniu” narażone na wstrząsy rynkowe związane z informatyką. Jednocześnie tylko 18% badanych kierowników ds. informatyki w europejskich przedsiębiorstwach twierdzi, że skutecznie wdrażają nowe technologie i że robią to szybciej i lepiej niż ich konkurencja.

  Z raportu firmy McKinsey wynika również, że europejskie przedsiębiorstwa powinny nie obawiać się wprowadzania zmian, które umożliwią im utrzymanie dobrej pozycji biznesowej, w nowej sytuacji gospodarczej. Znaczna liczba przedsiębiorstw dostrzega konieczność dostosowania się do nowych warunków na rynku — 31% przedstawicieli kadry kierowniczej europejskich przedsiębiorstw stwierdza, że ich priorytetem jest rozwój nowych produktów i usług w odpowiedzi na zmieniające się wzorce konsumpcji.

  Badanie firmy McKinsey pokazuje również, że szefowie przedsiębiorstw w Europie powinni zmienić podejście do informatyki. Zdaniem analityków dotychczas działy informatyczne europejskich firm osiągały „zadowalające” rezultaty, z powodzeniem zwiększając produktywność środowisk informatycznych, wydajność operacyjną oraz innowacyjność. Jednak analitycy podkreślają również, że obecna sytuacja gospodarcza sprawia, że wymagania wobec wydajności operacyjnej środowisk informatycznych rosną. Technologie informatyczne stosowane w firmach, muszą rozwijać się wielowymiarowo, aby wspierać działania przedsiębiorstwa.

  Wyniki badania firmy McKinsey zgadzają się ze spostrzeżeniami firmy Cisco. Zdaniem Cisco, aby przedsiębiorstwa mogły dynamicznie rozwijać się w nowej sytuacji gospodarczej, kluczowe jest wypracowanie nowego podejścia do obsługi klienta. Można je uzyskać poprzez udoskonalone modele biznesowe, atrakcyjne propozycje i modele świadczenia usług. Niezbędne jest również stworzenie organizacji bez granic, która będzie funkcjonowała ponad pojedynczymi działami i wewnętrznymi barierami.

  Firma McKinsey zaleca przedsiębiorstwom europejskim realizację następujących zasad:

  Dostosowanie informatyki i biznesu

  o    udoskonalenie modelu zarządzania, aby usprawnić proces podejmowania decyzji i planowania strategicznego, obejmujące zarówno rozwiązania informatyczne, jak i biznesowe

  o    rozszerzenie umiejętności biznesowych kierownictwa działów informatycznych

  Zniwelowanie luk w efektywności

  o    restrukturyzacja działu informatycznego  w celu zwiększenia produktywności

  o    zmiana modelu operacyjnego i struktury kosztów przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie procesów biznesowych opartych na rozwiązaniach informatycznych

  Wprowadzenie zmian

  o    określenie możliwości wprowadzenia innowacji opartych na informatyce oraz szybkich reakcji na działania konkurencji

  o    promowanie nastawienia, które wspiera i nagradza wprowadzanie nowych idei i rozwiązań.

  Najważniejsze fakty:

  •    Z badania firmy McKinsey wynika, że przedsiębiorstwa zaczęły zdawać sobie sprawę, że aktualna sytuacja gospodarcza „nie jest jedynie kolejnym zwrotem w cyklu koniunkturalnym, ale wprowadza zmiany w ogólnie pojętej gospodarce”. Dlatego firmy muszą wyjść poza działania mające na celu ograniczenie kosztów krótkoterminowych i zmaksymalizować swoją zdolność reagowania na zmiany w dalszej perspektywie. Natomiast obecną sytuację gospodarczą należy postrzegać jako warunki, które od teraz będą charakteryzować rynek.

  •    Badanie wykazało, że szefowie europejskich przedsiębiorstw nie spodziewają się poprawy sytuacji rynkowej — mimo najnowszych danych, które wskazują, że kryzys sięgnął już najniższych poziomów.

  •    Mimo pesymizmu europejskich przedsiębiorstw, 31% przedstawicieli kadry kierowniczej z europejskich firm uważa, że rozwój nowych produktów i usług dostosowanych do zmienionej struktury konsumpcji ma obecnie kluczowe znaczenie.

  •    Dyrektorzy ds. informatyki w europejskich przedsiębiorstwach rzadziej składają raporty swoim dyrektorom generalnym niż ich koledzy z innych części świata. Tylko 31% dyrektorów ds. informatycznych dostarcza raporty swoim dyrektorom generalnym w Europie — w Ameryce Północnej tak działa 56% badanych. 71% przedstawicieli kierownictwa działów informatycznych i szefów firm w Europie stwierdziło, że strategie informatyczne i biznesowe powinny być ściśle ze sobą powiązane. Tylko 27% badanych uważa, że takie podejście jest stosowane w ich przedsiębiorstwach. Z danych zgromadzonych w badaniu wynika, że szefowie firm za zadanie rozwiązań informatycznych wciąż uważają obsługę operacji zaplecza, a nie wspieranie strategii i rozwoju przedsiębiorstwa.

  •    Wielu przedstawicieli kadry kierowniczej nie wierzy, że rozwiązania informatyczne w znacznym stopniu przyczyniają się do sukcesu przedsiębiorstwa. Jedna trzecia badanych z działów informatycznych i kierownictwa firm europejskich nie wymieniła informatyki wśród trzech najważniejszych czynników, które pozwalają uzyskać przewagę nad konkurencją.

  •    Członkowie kadry kierowniczej są jednak zdania, że należy poprawić współpracę pomiędzy szefami przedsiębiorstw. Pozwoliłoby to wcielić nowe pomysły i udoskonalić istniejące procesy i systemy (81%), a także wprowadzić nowe, wsparte przez technologię rozwiązania biznesowe (77%).

  •    Firma McKinsey stwierdziła, że wykorzystanie rozwiązań informatycznych w optymalizacji działania przedsiębiorstw może mieć na nie nawet 10-krotnie większy wpływ niż rozwiązania, które są zorientowane zwiększenie wydajności samego działu informatycznego. Technologia umożliwia przedsiębiorstwom radykalną zmianę modelu operacyjnego i optymalizację struktury kosztów.

  •    Europejscy dyrektorzy ds. informatyki muszą poradzić sobie z problemami dotyczącymi wydajności podobnymi do tych, z jakimi walczą ich koledzy na całym świecie. Jednocześnie mają do czynienia z czynnikami strukturalnymi, które istotnie hamują ich produktywność i wydajność. Należą do nich występujące między krajami europejskimi różnice kulturowe, językowe, regulacyjne i prawne, a także różnice w sposobie zarządzania i organizacji przedsiębiorstw, powstałe w wyniku fuzji i przejęć.

  •    Raport firmy McKinsey wskazuje, że dostosowanie rozwiązań informatycznych do działalności przedsiębiorstwa, wymaga poprawy procesów zarządzania i rozwoju  umiejętności kierownictwa działów informatycznych.

  •    Badanie firmy McKinsey dowodzi, że w czasie gorszej koniunktury często zmieniają się liderzy branży. 48% światowych firm informatycznych i 40% amerykańskich przedsiębiorstw z sektora przemysłowego, które były liderami swoich branż przed recesją w latach 2000-01, nie zachowało swojej pozycji po powrocie dobrej koniunktury.

  •    74% szefów firm w Europie stwierdziło, że ich przedsiębiorstwa są „bardzo” lub „w najwyższym stopniu” narażone na wstrząsy rynkowe związane z informatyką. Jednocześnie tylko 18% badanych przedstawicieli kierownictwa ds. informatyki w Europie uważa, że ich przedsiębiorstwa skutecznie wdrażają nowe technologie i że robią to szybciej i lepiej niż konkurencja.

  Chris Dedicoat, prezes firmy Cisco ds. rynków europejskich

  „Spowolnienie gospodarcze zapoczątkowało nowe myślenie o technologii i jej wpływie na wyniki finansowe przedsiębiorstw. Europejskie firmy dostosowują się do nowych warunków rynkowych, a technologia zapewnia dyrektorom ds. informatyki nie spotykane wcześniej możliwości wprowadzenia zmian w przedsiębiorstwach. Technologia bardziej niż kiedykolwiek dotąd wspiera każdy ich ruch, a ważne innowacje technologiczne o dużym potencjale mogą zmienić sposób funkcjonowania rynków i panujący na nich  układ sił. W takim środowisku gospodarczym rola dyrektora ds. informatyki staje się kluczowa, aby firma mogła sprawnie zarządzać zmianami, rozwijać się i zwiększyć swoją elastyczność”.

  Raport firmy McKinsey można znaleźć na stronie internetowej:

  http://www.mckinseyquarterly.com/Time_to_raise_the_CIOs_game_2447