Badanie z udziałem przedstawicieli wyższych kadr kierowniczych: przestarzałe technologie i brak umiejętności jako czynniki utrudniające transformację cyfrową i modernizację IT

Źródło: Pixabay

Jak wynika z raportu firmy Veeam „Data Protection Trends” za rok 2020, globalne przedsiębiorstwa chętnie korzystają z dobrodziejstw transformacji cyfrowej, jednak zmagają się przy tym z problemem przestarzałych rozwiązań do ochrony danych i zarządzania nimi. Ochrona danych wymaga bowiem osiągnięcia wyższego poziomu inteligencji, aby wspierać potrzeby transformacji oraz adaptacji środowisk hybrydowych i wielochmurowych.

Organizacje dążą obecnie do przekształcania swojej działalności i rewolucjonizowania obsługi klienta, dlatego transformacja cyfrowa znajduje się na szczycie listy priorytetów większości przedstawicieli wyższych kadr kierowniczych. Szacuje się, że w latach 2020–2023 wydatki w tym obszarze mogą zbliżyć się do kwoty 7,4 bln dolarów (skumulowany roczny wskaźnik na poziomie 17,5%).  Według najnowszego badania danych branżowych, opublikowanego przez firmę Veeam® Software, lidera w dziedzinie rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych, który dostarcza oprogramowanie Cloud Data Management™, prawie połowa światowych organizacji doświadcza na drodze do transformacji trudności, które wynikają z zawodnych, przestarzałych technologii. Co więcej, 44% ankietowanych wymienia brak umiejętności lub wiedzy informatycznej jako kolejną przeszkodę na drodze do sukcesu.  Przedstawiciele prawie wszystkich firm przyznali ponadto, że doświadczają przestojów, a awaria 1 na 10 serwerów jest przyczyną niespodziewanych przerw każdego roku. Co ważne, są to problemy, które utrzymują się przez wiele godzin i generują koszty liczone w setkach tysięcy dolarów. To wskazuje na pilną potrzebę modernizacji ochrony danych i skupienia się na ciągłości biznesowej w celu wspierania transformacji.

Na potrzeby raportu firmy Veeam „Data Protection Trends” za rok 2020 https://go.veeam.com/wp-data-protection-trends-2020 zbadano sytuację ponad 1500 globalnych przedsiębiorstw, aby zrozumieć ich obecne podejście do ochrony danych i zarządzania nimi oraz dowiedzieć się, jak oceniają swoją gotowość na stojące przed nimi wyzwania informatyczne — w tym zdolność reakcji na zmiany popytu i zakłócenia w świadczeniu usług — oraz możliwość realizacji bardziej ambitnych celów, związanych z modernizacją IT i transformacją cyfrową.

„Technologia zmienia się i nieustannie rozwija przekształcając sposób, w jaki prowadzimy naszą działalność — zwłaszcza w obecnych czasach, gdy wszyscy wykonujemy pracę na nowe sposoby.  Transformacja cyfrowa sprawia, że musimy zawsze śledzić zmieniające się środowisko IT, aby wiedzieć, jak firmy radzą sobie ze swoimi rozwiązaniami, wyzwaniami i realizacją celów” — mówi Danny Allan, dyrektor ds. technicznych i wiceprezes ds. strategii produktowej w firmie Veeam.  „Wspaniale jest widzieć globalne dążenie do stosowania technologii, które są w stanie zapewniać bogatsze wrażenia użytkownika, jednak piętą achillesową nadal wydaje się być sposób ochrony danych i zarządzania nimi w chmurze hybrydowej.  Aby chronić dane, musimy porzucić dotychczasowe przestarzałe rozwiązania na rzecz wyższego poziomu inteligencji. Musimy być w stanie przewidywać potrzeby i odpowiadać na zmieniające się wymagania.  Jak wynika z naszych danych, jeżeli liderzy firm przeoczą ten fakt i nie podejmą stosownych działań, prawdziwa transformacja po prostu nie nastąpi”.

Decydujące znaczenie ochrony i dostępności danych

Respondenci przyznali, że dane przenoszone za pośrednictwem systemów IT stały się sercem i duszą większości organizacji, dlatego nie powinno dziwić to, jak ważna stała się „ochrona danych” w zespołach IT: obejmująca nie tylko tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych, ale także poszerzanie możliwości biznesowych. Mimo to wiele organizacji (40%) wciąż polega na starszych systemach ochrony danych, nie zdając sobie w pełni sprawy z negatywnego wpływu, jaki może to mieć na ich działalność. Zdecydowana większość (95%) organizacji doświadcza nieoczekiwanych przestojów, a średni czas trwania takiego przestoju wynosi 117 minut (prawie dwie godziny).

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w organizacjach 51% danych otrzymuje priorytet „wysoki”, a nie „normalny”. Szacuje się, że godzina przestoju aplikacji o „wysokim” priorytecie generuje koszt 67 651 dolarów, podczas gdy w przypadku aplikacji o priorytecie „normalnym” koszt ten wynosi 61 642 dolarów.  Przy tak niewielkiej dysproporcji pomiędzy „wysokim” a „normalnym” priorytetem (zarówno pod względem ilości danych, jak i kosztów przestoju) jasne jest, że „wszystkie dane mają znaczenie”, a przestoje są niedopuszczalne w każdej części dzisiejszych środowisk.

„Ochrona danych jest teraz ważniejsza niż kiedykolwiek, aby pomagać organizacjom w dalszym zaspokajaniu ich operacyjnych potrzeb związanych z IT — przy jednoczesnym dążeniu do transformacji i modernizacji IT. Dane ulegają obecnie rozpraszaniu w centrach przetwarzania i chmurach obliczeniowych w następstwie współdzielenia plików, wspólnych pamięci masowych, a nawet platform opartych na SaaS. Starsze narzędzia, zaprojektowane z myślą o tworzeniu kopii zapasowych lokalnych plików i aplikacji, nie radzą sobie w świecie hybrydowym czy wielochmurowym. W efekcie ich obecność generuje koszty i blokuje zasoby, jednocześnie narażając dane na ryzyko” — zwraca uwagę Allan.

Transformacja cyfrowa a chmura

Przedsiębiorstwa mają świadomość, że muszą nadal czynić postępy w zakresie modernizacji IT i transformacji cyfrowej, aby sprostać nowym wyzwaniom swoich branż. Jak wynika z informacji zwrotnych zawartych w raporcie, najbardziej istotne zagadnienia związane z nowoczesną strategią ochrony danych są uzależnione od wykorzystania różnych możliwości opartych na chmurze: zdolności organizacji do odzyskiwania danych po awarii za pośrednictwem usługi świadczonej w chmurze (54%) oraz zdolności do przenoszenia obciążeń lokalnych do chmury (50%) i przenoszenia obciążeń z jednej chmury do drugiej (48%).  Połowa przedsiębiorstw zdaje sobie sprawę, że chmura ma do odegrania kluczową rolę w dzisiejszej strategii ochrony danych i — najprawdopodobniej — stanie się jeszcze bardziej istotna w przyszłości.  Aby uzyskać należycie zmodernizowany plan ochrony danych, przedsiębiorstwa potrzebują kompleksowego rozwiązania, które będzie zdolne wspierać zarządzanie danymi przechowywanymi w chmurze, wirtualnymi i fizycznymi w odniesieniu do dowolnej aplikacji, dowolnych danych i dowolnej chmury obliczeniowej.

Jak podkreśla Allan: „Rozpoczynając modernizację infrastruktury już w 2020 roku, organizacje mają nadzieję na kontynuację trendu transformacji i zwiększenie skali wykorzystania chmury. Starsze rozwiązania miały na celu ochronę danych w fizycznych centrach przetwarzania, jednak są one na tyle złożone i nieaktualne, że kosztują dziś więcej pieniędzy, czasu, zasobów i zachodu, niż się spodziewano. Nowoczesne zabezpieczenia, jakie zapewniają np. rozwiązania Cloud Data Management firmy Veeam, wykraczają daleko poza tworzenie kopii zapasowych. Cloud Data Management stanowi proste, elastyczne i niezawodne rozwiązanie, które pozwala na oszczędność kosztów i zasobów, dzięki czemu można je przeznaczyć na przyszły rozwój. Ochrona danych nie może być już ściśle powiązana z dedykowanym, lokalnym i fizycznym środowiskiem, a przedsiębiorstwa muszą mieć dostęp do elastycznych opcji licencjonowania, aby łatwo przechodzić na środowiska hybrydowe lub wielochmurowe”.

Inne ważne wnioski z raportu firmy Veeam „Data Protection Trends” za rok 2020:

  • Wyzwaniem nr 1, które będzie miało wpływ na organizacje z Europy Wschodniej w ciągu najbliższych 12 miesięcy, są zagrożenia cybernetyczne (23%). Jako kluczowe przeszkody na okres najbliższych 12 miesięcy wymieniono także brak umiejętności we wdrażaniu technologii (26%) i wdrażanie regulacji prawnych (26%).
  • Brak personelu do pracy nad nowymi inicjatywami (30%) uznano za największe wyzwanie z punktu widzenia organizacji zajmujących się ochroną danych w rejonie Europy Wschodniej. Wspomniano również o braku budżetu na nowe inicjatywy (27%) i braku widoczności wyników operacyjnych (18%).
  • Ponad połowa (51%) globalnych respondentów uważa, że transformacja cyfrowa może pomóc ich organizacjom w zmianie oblicza obsługi klienta. Blisko połowa ankietowanych przyznaje, że może ona przekształcić operacje biznesowe (48%) i przyczynić się do zmniejszenia kosztów (47%).
  • Mniej niż jedna czwarta (23%) globalnych organizacji określa swoje dążenia do realizacji inicjatyw i celów na rzecz transformacji jako „dojrzałe” lub „w pełni wdrożone”.
  • Prawie jedna trzecia (30%) globalnych organizacji jest obecnie na wczesnym etapie wdrażania lub planowania transformacji cyfrowej.
  • Dwie piąte (40%) respondentów z Europy Wschodniej stwierdziło, że poprawa niezawodności kopii zapasowych jest czynnikiem, dla którego ich organizacja powinna zmienić swoje podstawowe rozwiązanie w zakresie tworzenia kopii zapasowych. 35% respondentów wskazało przejście z ochrony danych w siedzibie firmy na usługi w chmurze, a 33% zmniejszenie kosztów oprogramowania lub sprzętu oraz ujednolicenie wspólnego rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych.
  • Prawie jedna czwarta (23%) danych globalnych organizacji podlega replikacji i pozwala zachować ciągłość biznesową/zdolność do przywracania po awarii za pośrednictwem dostawcy usług przetwarzania w chmurze. Ponad jedna piąta (21%) danych w organizacjach na całym świecie nie jest replikowana lub objęta strategią zachowania ciągłości biznesowej/zdolności do przywracania po awarii.
  • Ponad jedna czwarta (27%) danych globalnych organizacji ma swoją kopię zapasową w chmurze dzięki dostawcy usługi Backup as a Service (BaaS). 14% danych w organizacjach na całym świecie nie ma w ogóle kopii zapasowej.
  • Ponad dwie piąte (43%)  globalnych organizacji planują w ciągu najbliższych dwóch lat zacząć korzystać z kopii zapasowych w chmurze, zarządzanych przez dostawcę usług BaaS.

Informacje o raporcie

Na początku 2020 roku firma Veeam zleciła firmie Vanson Bourne, czołowemu partnerowi badawczemu w sektorze technologicznym, przeprowadzenie kompleksowego badania online wśród 1 550 losowo wybranych liderów firm i osób decyzyjnych ds. informatycznych w 22 różnych krajach w tym 193 respondentów z Republiki Czeskiej, Węgier, Polski i Rosji (określanych jako Rosja i region Europy Wschodniej). Pozostało kraje objęte badaniem to: Argentyna, Australia, Austria, Belgia, Bliski Wschód, Brazylia, Chiny, Francja, Holandia, Indie, Irlandia, Japonia, Kanada, Meksyk, Niemcy, Nowa Zelandia, Szwajcaria, Turcja, USA, Wielka Brytania i Włochy.

Konferencja VeeamON 2020 przenosi się w tym roku do sieci, gdzie pozwoli w dniach 17–18 czerwca bezpłatnie i z dowolnego miejsca poprawić strategię przetwarzania danych w chmurze.  Wydarzenie podzielono na dwa dni interaktywnych spotkań na żywo, dzięki którym firmy mogą lepiej wykorzystać potencjał swoich danych dzięki produktom i rozwiązaniom firmy Veeam oraz przyspieszyć realizację planów na rzecz transformacji cyfrowej. Uczestnicy zdobędą najnowsze informacje, wysłuchają ciekawych wystąpień i uzyskają dostęp do ponad 30 paneli dyskusyjnych, aby doskonalić swoje umiejętności i odkrywać nowe możliwości rozwiązań Cloud Data Management.  Uczestnicy będą również mogli zobaczyć na żywo koncert Keitha Urbana.  Bezpłatnej rejestracji można dokonać pod adresem http://www.veeam.com/veeamon/register.

Więcej informacji na stronie https://www.veeam.com.

Dodatkowe zasoby:


Veeam