Badanie Cisco: Cloud computing w Polsce – stan obecny i perspektywy

Chmura obliczeniowa to jeden z dominujących trendów rozwoju technologii IT. Jak obecnie postrzegana jest technologia cloud computing w Polsce? Jakie czynniki sprzyjają jej rozpowszechnieniu? Jakie są bariery stosowania? Jakie są perspektywy rozwoju tej technologii w Polsce?

Zlecone przez Cisco Poland badanie wykazało, że prawie co drugie duże przedsiębiorstwo z ankietowanej próby (42%) deklaruje korzystanie z rozwiązań opartych na chmurze obliczeniowej, a następne 9% badanych deklaruje chęć wprowadzenia tej technologii w 2012 r.

Badanie przeprowadziła firma PBS DGA wśród firm zatrudniających powyżej 150 osób – zarówno korzystających, jak i niekorzystających z chmury, reprezentujących takie sektory gospodarki jak produkcja, handel, administracja i usługi, w tym usługi IT. W badaniu wzięły udział 302 firmy.

– Chmura obliczeniowa to dziś jeden z najważniejszych trendów w rozwoju technologii informatycznych na świecie – mówi Dariusz Fabiszewski, dyrektor generalny, Cisco Poland. – W Cisco wierzymy, że inteligentne sieci to fundament, który umożliwia rozpowszechnianie chmury. Sieć to platforma integrująca procesy obliczeniowe w obrębie centrum danych, pomiędzy chmurami i pozwalająca na korzystanie z chmury końcowym użytkownikom. Pracując z naszymi klientami w Polsce, umożliwiając im budowanie własnych rozwiązań opartych na chmurze uznaliśmy, że bardzo ważne jest także upowszechnienie zrozumienia tego, czym jest chmura. Dlatego właśnie postanowiliśmy przeprowadzić badanie na temat trendów cloud computingu w Polsce.

Czy Polska jest gotowa na chmurę?

42% ankietowanych w Polsce deklaruje korzystanie z rozwiązań cloud computing. 77% z nich korzysta z chmury prywatnej, 20% z publicznej, a 17% z modelu hybrydowego (niektóre firmy używają więcej niż jednego modelu chmury). Najczęstsze zastosowanie stanowią aplikacje biznesowe, takie jak CRM i CRP (zwłaszcza wśród firm o zatrudnieniu 250+) oraz biurowe (odpowiednio 67 i 57% odpowiedzi). W następnej kolejności są wirtualizacja desktopów (41%) oraz narzędzia do współpracy, wymiany plików i komunikacji (35%). Prawie taki sam trend zaznaczył się wśród firm, które w badaniu deklarowały korzystanie z chmury w 2012 r.

W badaniu sprawdzano również wiedzę na temat tego, czym jest chmura. Osoby odpowiedzialne za IT i centra danych w największych polskich przedsiębiorstwach zgadzały się powszechnie jedynie w tym, że warunkiem koniecznym takiej definicji jest dostęp do aplikacji i danych z dowolnego urządzenia i miejsca (76% odpowiedzi). Drugi dość powszechnie uznawany warunek to możliwość elastycznego korzystania z zasobów (56%). Odpowiedzi przedstawicieli firm korzystających z chmury nie różniły się znacząco od odpowiedzi firm z niej niekorzystających.

Wśród opinii przebadanych firm na temat rozwiązań z chmury dominuje pogląd, że rozwiązania cloud computingu w dużym stopniu przyczynią się do rozwoju sposobu dostarczania usług IT (75%) oraz że pozwalają firmom elastyczniej zarządzać wydatkami na IT (69%). Prawie połowa badanych stwierdziła, że reprezentowane przez nich firmy zyskałyby, wykorzystując rozwiązania chmury w większym stopniu niż obecnie. Tę opinie w równym stopniu podzielali menedżerowie i specjaliści ds. IT.

Chmura w przyszłości – czynniki sprzyjające i bariery

Najczęściej wymienianą zaletą chmury obliczeniowej były generowane przez nią oszczędności, m.in. oszczędności operacyjne czy związane z brakiem konieczności zakupu urządzeń, o których mówił co trzeci  respondent zarówno z firm korzystających, jak i niekorzystających z usług opartych na chmurze. O ile jednak w kwestii oszczędności korzystający i niekorzystający z chmury wypowiadali się podobnie, to pozostałe korzyści związane z chmurą zauważali głównie jej użytkownicy. Mówili o zwiększonej mobilności (17%), łatwiejszym zarządzaniu IT (15%) oraz o łatwiejszej lub wydajniejszej pracy końcowych użytkowników chmury (np. poprzez łatwiejszy dostęp do danych lub usprawnioną komunikację – 14%).

Różnie także rozkładało się definiowanie korzyści i potencjalnych korzyści odnoszonych dzięki chmurze pomiędzy menedżerami i specjalistami ds. IT. Zarządzający częściej wskazywali oszczędności (ewentualnie możliwość elastycznego korzystania z zasobów IT), natomiast specjaliści częściej twierdzili, że chmura obliczeniowa wiąże się z wygodniejszą lub wydajniejszą pracą.

W kwestii bezpieczeństwa, którego zagwarantowanie stanowi jeden z ważniejszych czynników decydujących o wdrożeniu nowości w firmie, 50% respondentów przyznało, że rozwiązania cloud computingu przeznaczone dla klientów biznesowych uważają za wystarczająco bezpieczne – częściej twierdzili tak specjaliści ds. IT (54%) niż menedżerowie (48%) – były to stwierdzenia odnoszące się do kwestii bezpieczeństwa w ogóle. 58% użytkowników chmury i 43% firm na razie z niej niekorzystających uznało cloud computing za bezpieczny dla biznesu.

Na pytanie o przeszkody dla adaptacji chmury w Polsce 49% respondentów wskazało brak gotowości pracowników do korzystania z chmury, a 47% – niską świadomość korzyści płynących ze stosowania rozwiązań z chmury wśród osób zarządzających firmą. Inną przeszkodę może stanowić niechęć samych specjalistów ds. IT wobec zmian potencjalnie niebezpiecznych dla ich zatrudnienia (53% odpowiedzi).

42% badanych firm stwierdziło, że chmura nie jest wystarczająco bezpieczna dla biznesu. Czynniki, które mogą opóźnić rozwój chmury w Polsce to m.in. bariery technologiczne, takie jak niska gotowość infrastruktury DC – zgłaszana przez 44% użytkowników i 48% niekorzystających z chmury oraz niska gotowość infrastruktury WAN, o której mówiło 42% korzystających z chmury i 51% niekorzystających z tego rozwiązania.

Zgodnie z wynikami badania pierwszą przeszkodą na drodze do wprowadzenia lub rozwinięcia korzystania z chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwach są obawy dotyczące bezpieczeństwa chmury (1/4 odpowiedzi). Menedżerowie zgłaszali takie obawy prawie 4 razy częściej niż specjaliści ds. IT. Kolejne wymieniane bariery dotyczące chmury to brak środków na wprowadzenie lub rozwój tej technologii (20%) i bariery techniczne (15%), z czego 32% to ograniczenia centrów danych.